Актуално

Предстоящо

 
 

ЗАПОЗНАВАНЕ С ОЦЕНЕНИТЕ ИЗПИТНИ РАБОТИ ОТ НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА VII И Х КЛАС

Ученикът и неговите родители (настойници, попечители, представители на непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) може да се запознаят с оценената му индивидуална изпитна работа от националното външно оценяване в присъствието на представители на регионалната комисия за проверка и оценяване на изпитните работи.

Място за запознаване с оценената индивидуална работа на ученика от НВО в края на VII и Х клас:
- по български език и литература и по чужд език: ОУ ,,Проф. Марин Дринов“, гр. Кюстендил;
- по математика: ПМГ ,,Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил.

График за запознаване с оценената индивидуална работа на ученика от НВО в края на VII и Х клас:
- по български език и литература и по математика на 29.06.2023 г., 30.06.2023 г. и 03.07.2023 г. включително от 10:30 ч. до 17:30 ч.;
- по чужд език на 30.06.2023 г. от 10:30 ч. до 17:30 ч.