МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

OkolnaSreda2k23
                                                           
                                     Световен ден на околната среда – 5 юни
 
Световният ден на околната среда, отбелязван на 5 юни е сред най-значимите международни дни за действия, насочени към опазване на околната среда. Денят на околната среда се координира от Програмата на ООН за околната среда (UNEP) и се провежда ежегодно от 1974 г. насам, като се е превърнал в най-голямата глобална платформа за популяризиране на действия свързани с опазването на околната среда и с милиони хора от цял свят, ангажирани да защитят планетата. 
 
Темата на Световния ден на околната среда тази година ще се съсредоточи върху решенията за замърсяването с пластмаса в рамките на кампанията #BeatPlasticPollution.
 
Световният ден на околната среда е напомняне, че действията на хората по отношение на замърсяването с пластмаса имат значение. Стъпките, които правителствата и бизнеса предприемат за справяне със замърсяването с пластмаса, са следствие от това действие. Време е да ускорим и прехода към кръгова икономика. Време е да победим замърсяването с пластмаса. 
 
Светът е залят от пластмаса. Всяка година се произвеждат повече от 400 милиона тона пластмаса, като половината от тях са проектирани да се използват само веднъж. От тях по-малко от 10 процента се рециклират. Приблизително 19-23 милиона тона от пластмасовите изделия попадат в езера, реки и морета. Днес пластмасата задръства нашите сметища, изтича в океана и се изгаря в токсичен дим, което я прави една от най-сериозните заплахи за планетата.
 
По-малко известно е, че микропластмасата намира своя път в храната, която ядем, във водата, която пием, и дори във въздуха, който дишаме. Много пластмасови продукти съдържат опасни добавки, които могат да представляват заплаха за нашето здраве.
 
Добрата новина е, че имаме наука и решения за справяне с проблема – и много неща вече се случват. Това, което е най-необходимо сега, е  правителствата, компаниите и другите заинтересовани страни да обединят усилия за разрешаване на тази криза. Това подчертава значението на този Световен ден на околната среда, който мобилизира действия от всяко кътче на света.
 
Световният ден на околната среда през 2023 г. ще покаже как страните, бизнеса и хората се учат да използват материала по-устойчиво, предлагайки надежда, че един ден замърсяването с пластмаса ще остане в историята.
 
Държава домакин на Световния ден на околната среда през 2023 г. е Кот д'Ивоар в партньорство с Нидерландия. 
 
Кот д'Ивоар демонстрира лидерство в кампанията срещу пластмасовото замърсяване. От 2014 г. забранява използването на найлонови торбички, подкрепяйки преминаването към опаковки за многократна употреба. Най-големият град в страната, Абиджан, също се превърна в център за стартиращи фирми, ориентирани към околната среда.
 
„Бичът на пластмасовото замърсяване е видима заплаха, която засяга всяка общност“, казва Жан-Люк Аси, министър на околната среда и устойчивото развитие на Кот д’Ивоар. „Горди сме да подкрепяме разнообразни методи за „лечение“ на пластмасовата пандемия.“
 
Тази година Световният ден на околната среда ще бъде подкрепен от правителството на Нидерландия, която е една от страните, предприели амбициозни действия свързани с жизнения цикъл на пластмасата. „Замърсяването с пластмаса и вредното въздействие, което оказва върху здравето, икономиката и околната среда не могат да бъдат пренебрегнати. Необходими са спешни действия. В същото време се нуждаем от истински, ефективни и стабилни решения“, каза Вивиан Хейнен, министър на околната среда на Нидерландия. „Като част от няколко политики, насочени към пластмасите, Нидерландия и европейската общност като цяло са напълно ангажирани да намалят производството и потреблението на пластмаса за еднократна употреба, която може и трябва да бъде заменена с трайни и устойчиви алтернативи.“
 
Кампанията за Световния ден на околната среда за 2023 г. #BeatPlasticPollution призовава за глобални решения за борба със замърсяването с пластмаса.
 
За повече информация може да последвате линка: https://www.worldenvironmentday.global/ 

 

Предстоящо

Прием на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства за учебната 2023/2024 година

I. Изисквания към учениците при кандидатстване:
Учениците трябва да отговарят на условията, определени в чл. 55 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, с изключение на учениците със специални образователни потребности, по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО. /чл. 55 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование гласи: За определените с държавния план-прием места в VІІІ клас могат да кандидатстват ученици, които успешно са завършили основно образование в годината на кандидатстването, както и лица, които не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване/.
II. Необходими документи при кандидатстване:
Учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, учениците със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, учениците от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, учениците от центровете за настаняване от семеен тип и учениците, настанени в приемни семейства, се явяват с документ за самоличност при подаването в РУО – Кюстендил на документите по чл. 96, ал. 2 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
Учениците подават в РУО – Кюстендил от 03 до 21 май 2023 година следните документи:
1. заявление с подредени желания по образец;
2. протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия - за учениците по чл. 95, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование;
3. служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип - за учениците по чл. 95, ал. 2 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование;
4. нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето.
5. медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика, удостоверяващо, че специалностите от професии, за които кандидатства, не са противопоказани на здравословното му състояние – за учениците от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и учениците, настанени в приемни семейства.
III. Срок за приемане на документи:
от 03.05.2023 г. до 21.05.2023 г. включително (без почивни и празнични дни)
IV. Месторабота на комисията за приемане на документи:
Работно време : от 09.00 до 17.30 часа (без почивни и празнични дни)
Месторабота: РУО – Кюстендил, ул. „Демокрация“ № 55, етаж VI, стая № 6
V. Насочване на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания
Комисията насочва учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания по списъци, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани с министъра на образованието и науката, публикувани на електронната страница на Регионално управление на образованието – Кюстендил. /изтегли/

Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и професиите и специалностите за приемане на ученици в VІІІ клас в училищата от област Кюстендил съгласно държавния план-прием за учебната 2023-2024 година за област Кюстендил

Комисията осъществява дейността си в съответствие Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование на МОН.

Телефон за информация: 0879992905

140 години по пътя на знанието в Профилирана гимназия „Христо Ботев“ – Дупница, съчетават добрите традиции с най-модерни подходи в обучението

pghbdupnica

„Тази година честваме 140-годишен юбилей на нашето училище. В него гимназиалното обучение започва още през 1881 г. – разказва Геновева Ризова, директор на Профилирана гимназия „Христо Ботев“ в Дупница.

През учебната 1879/1880 г. с привременен указ на княз Дондуков към трикласното училище се открива и четвърти клас, като името на училището е „Дупнишко четирикласно правителствено училище“. Това определя нашето училище като първото гимназиално в Югозападна България. През учебната 1880/1881 г. започва гимназиалното обучение в четвърти клас. Поради тази причина 28 май 1881 г. се приема за рождена дата на гимназията. От 1944 г. наш патрон е Христо Ботев и оттогава до днес на 2 юни се отбелязва патронният празник. През всички тези години сме били водещо училище в Дупнишка околия и след това в региона. Сега сме в първата тройка в област Кюстендил по резултати на учениците. Това ни е основната цел – да даваме качествена подготовка на децата, за да могат успешно да се реализират по-нататък.“

В гимназията се обучават 619 ученици в 24 паралелки. В училището преподават 43-ма високоспециализирани педагогически специалисти. Основните профили са „Математически“, „Природни науки“, „Хуманитарни науки“, „Предприемачески“, „Софтуерни и хардуерни науки“, „Обществени науки“. Профилирането на паралелките е започнало още през учебната 1987/1988 година, когато за първи път се въвеждат природо-математически и хуманитарен профил и паралелка с разширено изучаване на биология.

В града в другите средни училища не се предлага обучение в тези профили и понеже те са много разнообразни, покриват предпочитанията на родители и ученици не само в Дупница, но и в съседни общини. Профилите, които се предлагат, са търсени и още на първо класиране паралелките се запълват.

Високото ниво на подготовка дава и добри резултати. Наскоро възпитаници на училището участват за втора поредна година в Националния кръг на Европейската олимпиада по статистика, който се организира от НСИ. И двата отбора на гимназията се представят достойно. С постигнатите резултати учениците могат да кандидатстват без приемен изпит във Варненския икономически университет, специалност „Статистика“.

Друго постижение, което радва всички, е, че за първа година ученици от училището участват в националното състезание по финансова грамотност, организирано от МОН. Те завоюват първите две места в шеста състезателна група, XI клас, което е голям успех. На първо място е Георги Симеонов, на второ място са учениците Йордан Владимиров и Мирела Димитрова.

По повод 140-годишнината вече втори месец тече математическото състезание „Забавна математика“. В него всяка седмица на сайта на училището се публикуват занимателни задачи по математика. Всички ученици имат възможност да се включат и до края на седмицата да представят своите решения. На 15 май обявяваме класирането. Този по-различен формат на състезание допада на учениците и им харесва.

Много голям успех през тази учебна година е и първото място и златен медал на Марио Стоилков от XIIА клас от състезанието по математика, организирано от Великотърновския университет.

В областта на хуманитарните науки в училището се организират различни прояви по български език и литература, по философия, по история и цивилизации. По повод годишнината в края на април се провежда състезание по история за патрона –„Христо Ботев – живот и дело“. Участници в него са ученици от X клас. Състезанието се провежда в три кръга. В първи кръг учениците решават в реално време онлайн тест за живота и делото на поета революционер, втори кръг е за разпознаване на паметници, свързани с Ботев, в трети кръг се подрежда с изображение на Ботев. Надпреварата е доста оспорвана – два от отборите се класират с еднакъв брой точки.

Друга инициатива по повод юбилея е с ученици от IX клас. Те представят свои разработки за автори, които изучават – Паисий Хилендарски, Петко Славейков, Христо Ботев.

„Материалите, които учениците изготвят, като видеа, презентации и есета, се публикуват в сайта и фейсбук страницата на училището ежеседмично. Те са много интересни и представят виждането на младите защо трябва да останат в България и по какъв начин ще се промени всичко в нашата страна, но с тяхното участие, както и на младите, които учат извън пределите на България – подчертава директорката. – За първи път имаме ученик и на националната олимпиада по гражданско образование.

Много активно наши ученици участват и в олимпиадите по природни науки. Основната цел на учителите, които ги подготвят, е да развият практическата насоченост на обучението. Провеждат се изнесени уроци, свързани с други учебни предмети. Това показва, че осъществяването на междупредметните връзки, работата по проекти е в основата за едно по-качествено образование.“

Ученици от X клас участват в първия майсторски клас „Терапия с частици“. Събитието е организирано от IPPOG (International Particle Physics Outreach Group), Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, SEEIIST и съдействието на OSOS („Отворени училища за отворено общество“) и е част от програмата на майсторските класове на IPPOG в България. Майсторският клас по „Терапия с частици“ показва нагледно значимостта на фундаменталните изследвания за приложения в медицината и полезността им за обществото.

През 2019 г. група ученици и учители от гимназията посещават централата на ЦЕРН в Женева. Основната цел на пътуването е да бъде провокиран интересът на децата към природните науки при срещата им отблизо с голямата наука. Пандемията осуетява планираните посещения през 2020 и 2021 година.

На 2 юни в гимназията ще бъде открита експериментална зона по природни науки, в която ще се провеждат практическите знанията по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда и физика и астрономия. Средствата за изграждането на зоната са осигурени по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“. В тази модерна зона учениците ще имат възможност под ръководството на своите учители да прилагат знанията си на практика. По този начин ще развиват своите компетентности, придобити в часовете по физика и астрономия, химия, биология и здравно образование. Закупени са много учебни материали и пособия, различни уреди, демонстрационна маса за опити, мултимедии и лаптопи. Всеки ученик ще има работно място.

Профил „Предприемачески“ е продължение на утвърдените през 1996 г. икономически паралелки с предпрофесионална подготовка – „Икономика и мениджмънт“ и „Банково дело“. През всичките тези години учениците от този профил осъществяват обучението си по учебни планове, съгласувани и разработени с помощта на „Джуниър Ачийвмънт“ – България. Всяка година възпитаници на гимназията се включват в много инициативи на организацията. Учениците Алекс Христов, Владислав Георгиев, Денис Сусанин и Юмер Юмеров, от XIГ клас с помощта на техния учител по икономически дисциплини Димитър Кърнолски участват в национално състезание „Учебна компания – изгряващи звезди“, организирано от „Джуниър Ачийвмънт“ – България.

Учебната компания Bionic Givers се класира за финалите на състезание, като печели първото място от групата на второто жури. В проявата участват 47 отбора. Компанията на ПГ „Христо Ботев“ за пръв път достига на толкова високо ниво в надпреварата. Следващата стъпка е национално състезание, на което сили ще премерят общо 12 отбора. Компанията Bionic Givers е резултат на личната ангажираност на учениците и израз на отговорното им отношение към проблемите, свързани с опазване на околната среда. Главната им цел е да съхранят биоразнообразието. Разработили са три биопродукта с цел да се намали използването на пестициди в земеделието, както и да се намери решение на проблема с вароатозата при пчелите.

Кулминация на честванията по случай 140-годишнината ще бъде официалното тържество на 2 юни, което ще се състои в двора на гимназията предвид противоепидемичните мерки. В момента тече конкурс за рисунка „Моето училище на 140 години“.