МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

OkolnaSreda2k23
                                                           
                                     Световен ден на околната среда – 5 юни
 
Световният ден на околната среда, отбелязван на 5 юни е сред най-значимите международни дни за действия, насочени към опазване на околната среда. Денят на околната среда се координира от Програмата на ООН за околната среда (UNEP) и се провежда ежегодно от 1974 г. насам, като се е превърнал в най-голямата глобална платформа за популяризиране на действия свързани с опазването на околната среда и с милиони хора от цял свят, ангажирани да защитят планетата. 
 
Темата на Световния ден на околната среда тази година ще се съсредоточи върху решенията за замърсяването с пластмаса в рамките на кампанията #BeatPlasticPollution.
 
Световният ден на околната среда е напомняне, че действията на хората по отношение на замърсяването с пластмаса имат значение. Стъпките, които правителствата и бизнеса предприемат за справяне със замърсяването с пластмаса, са следствие от това действие. Време е да ускорим и прехода към кръгова икономика. Време е да победим замърсяването с пластмаса. 
 
Светът е залят от пластмаса. Всяка година се произвеждат повече от 400 милиона тона пластмаса, като половината от тях са проектирани да се използват само веднъж. От тях по-малко от 10 процента се рециклират. Приблизително 19-23 милиона тона от пластмасовите изделия попадат в езера, реки и морета. Днес пластмасата задръства нашите сметища, изтича в океана и се изгаря в токсичен дим, което я прави една от най-сериозните заплахи за планетата.
 
По-малко известно е, че микропластмасата намира своя път в храната, която ядем, във водата, която пием, и дори във въздуха, който дишаме. Много пластмасови продукти съдържат опасни добавки, които могат да представляват заплаха за нашето здраве.
 
Добрата новина е, че имаме наука и решения за справяне с проблема – и много неща вече се случват. Това, което е най-необходимо сега, е  правителствата, компаниите и другите заинтересовани страни да обединят усилия за разрешаване на тази криза. Това подчертава значението на този Световен ден на околната среда, който мобилизира действия от всяко кътче на света.
 
Световният ден на околната среда през 2023 г. ще покаже как страните, бизнеса и хората се учат да използват материала по-устойчиво, предлагайки надежда, че един ден замърсяването с пластмаса ще остане в историята.
 
Държава домакин на Световния ден на околната среда през 2023 г. е Кот д'Ивоар в партньорство с Нидерландия. 
 
Кот д'Ивоар демонстрира лидерство в кампанията срещу пластмасовото замърсяване. От 2014 г. забранява използването на найлонови торбички, подкрепяйки преминаването към опаковки за многократна употреба. Най-големият град в страната, Абиджан, също се превърна в център за стартиращи фирми, ориентирани към околната среда.
 
„Бичът на пластмасовото замърсяване е видима заплаха, която засяга всяка общност“, казва Жан-Люк Аси, министър на околната среда и устойчивото развитие на Кот д’Ивоар. „Горди сме да подкрепяме разнообразни методи за „лечение“ на пластмасовата пандемия.“
 
Тази година Световният ден на околната среда ще бъде подкрепен от правителството на Нидерландия, която е една от страните, предприели амбициозни действия свързани с жизнения цикъл на пластмасата. „Замърсяването с пластмаса и вредното въздействие, което оказва върху здравето, икономиката и околната среда не могат да бъдат пренебрегнати. Необходими са спешни действия. В същото време се нуждаем от истински, ефективни и стабилни решения“, каза Вивиан Хейнен, министър на околната среда на Нидерландия. „Като част от няколко политики, насочени към пластмасите, Нидерландия и европейската общност като цяло са напълно ангажирани да намалят производството и потреблението на пластмаса за еднократна употреба, която може и трябва да бъде заменена с трайни и устойчиви алтернативи.“
 
Кампанията за Световния ден на околната среда за 2023 г. #BeatPlasticPollution призовава за глобални решения за борба със замърсяването с пластмаса.
 
За повече информация може да последвате линка: https://www.worldenvironmentday.global/ 

 

Предстоящо

Прием на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства за учебната 2023/2024 година

I. Изисквания към учениците при кандидатстване:
Учениците трябва да отговарят на условията, определени в чл. 55 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, с изключение на учениците със специални образователни потребности, по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО. /чл. 55 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование гласи: За определените с държавния план-прием места в VІІІ клас могат да кандидатстват ученици, които успешно са завършили основно образование в годината на кандидатстването, както и лица, които не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване/.
II. Необходими документи при кандидатстване:
Учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, учениците със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, учениците от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, учениците от центровете за настаняване от семеен тип и учениците, настанени в приемни семейства, се явяват с документ за самоличност при подаването в РУО – Кюстендил на документите по чл. 96, ал. 2 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
Учениците подават в РУО – Кюстендил от 03 до 21 май 2023 година следните документи:
1. заявление с подредени желания по образец;
2. протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия - за учениците по чл. 95, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование;
3. служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип - за учениците по чл. 95, ал. 2 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование;
4. нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето.
5. медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика, удостоверяващо, че специалностите от професии, за които кандидатства, не са противопоказани на здравословното му състояние – за учениците от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и учениците, настанени в приемни семейства.
III. Срок за приемане на документи:
от 03.05.2023 г. до 21.05.2023 г. включително (без почивни и празнични дни)
IV. Месторабота на комисията за приемане на документи:
Работно време : от 09.00 до 17.30 часа (без почивни и празнични дни)
Месторабота: РУО – Кюстендил, ул. „Демокрация“ № 55, етаж VI, стая № 6
V. Насочване на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания
Комисията насочва учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания по списъци, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани с министъра на образованието и науката, публикувани на електронната страница на Регионално управление на образованието – Кюстендил. /изтегли/

Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и професиите и специалностите за приемане на ученици в VІІІ клас в училищата от област Кюстендил съгласно държавния план-прием за учебната 2023-2024 година за област Кюстендил

Комисията осъществява дейността си в съответствие Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование на МОН.

Телефон за информация: 0879992905

Световен ден на околната среда 2022 - 5 юни #OnlyOneEarth

WorldEnvironmentDay2022 info BG Page 1

Световен ден на околната среда 2022 #OnlyOneEarth

Резюме

Събитие и кампания: Световен ден на околната среда 2022 г.
Дата: 5 юни 2022 г.
Страна домакин: Швеция
Тема на кампанията: Само една планета (OnlyOneEarth)
Хаштагове: #OnlyOneEarth и #WorldEnvironmentDay

Тематичен фокус на Световния ден на околната среда 2022: Да живеем устойчиво в хармония с природата


Най-важният ден за околната среда

Световният ден на околната среда е най-значимият международен ден за действия, насочени към опазване на околната среда. Денят на околната среда се координира от Програмата на ООН за околната среда (UNEP) и се провежда ежегодно от 1974 г. насам, като се е превърнал в една от най-големите международни платформи за популяризиране на околната среда, с милиони хора от цял свят, обединени в защита на планетата. Тази година домакин на Световния ден на околната среда е Швеция.


Темата на кампанията е „Само една планета“, с акцент „Да живеем устойчиво в хармония с природата“.

С участието на над 150 държави, този международен ден на ООН ангажира правителства, частния сектор, гражданското общество, училища, известни личности, градове и общности, като повишава осведомеността и отбелязва действията за опазване на околната среда.

2022 г. – Исторически крайъгълен камък

2022 г. е исторически крайъгълен камък за световната екологична общност. Тази година се отбелязват 50 години от Конференцията на ООН за жизнената среда на човека, проведена през 1972 г., която се счита за първата международна среща по въпросите на околната среда. Конференцията в Стокхолм от 1972 г. стимулира създаването на министерства и агенции по околната среда по целия свят и поставя началото на множество нови глобални споразумения за колективна защита на околната среда. Това е и мястото, където целите за намаляване на бедността и опазване на околната среда се свързват, проправяйки пътя към Целите за устойчиво развитие. На конференцията в Стокхолм идеята за Световен ден на околната среда е формализирана, като първият е отбелязан през 1974 г.

Международната среща на високо ниво Стокхолм+50 ще се проведе в Швеция в началото на юни 2022 г., няколко дни преди Световния ден на околната среда.

В тазгодишния Световен ден на околната среда има приемственост: преди 50 години Стокхолмската конференция също е била на тема „Само една планета“. Посланието е толкова важно днес, колкото е било и тогава.

2022 г.: Авариен режим

Светът е изправен пред три големи екологични кризи: изменение на климата, загуба на биоразнообразие и на природа, и нарастващо замърсяване и увеличаване на количествата отпадъци, които кризи са причинени от човешката дейност и неустойчивите модели на потребление и производство. Най-уязвимите общности в света често са най-засегнати от екологичната криза. От 7-те милиона души, които умират годишно в резултат на замърсяване на въздуха, непропорционално голям брой са деца и възрастни хора, като повечето са от развиващия се свят. През 2020 г. климатичните сътресения принудиха 30 милиона души да напуснат домовете си – около три пъти повече от преместилите се заради война и насилие. До 2050 г. броят на хората, напуснали домовете си заради екологичната криза, може да достигне 200 милиона годишно. Справянето с тези кризи е от решаващо значение за спасяването на животи и осигуряването на по-добро бъдеще за милиарди хора.
Обръщайки се към Общото събрание на ООН през януари 2022 г., Антонио Гутериш, генералният секретар на ООН, каза: „Трябва да преминем в авариен режим срещу климатичната криза. Битката да се спази целта (от затопляне на Земята с не повече) от 1,5 градуса ще бъде спечелена или загубена през това десетилетие. А ние сме далеч от постигането й.“ Той добави: „Имаме нужда от лавина от действия“.

Това послание е подкрепено от Ингер Андерсен, изпълнителен директор на UNEP. Тя каза: „2022 г. е свързана с преминаване към аварийна предавка за хората и планетата“. Тя подчертава, че трябва да признаем, че „както нашето въздействие, така и зависимостта ни от природата, ни позволява не просто да оцеляваме, но и да процъфтяваме на тази нежна и красива планета“.

Да действаме за нашия общ дом!

Има само една планета и опазването ѝ е глобално предизвикателство и отговорност. Имаме решенията, знанията и технологиите, за да ограничим изменението на климата и да избегнем екологичния колапс, но трябва да действаме колективно. Необходимо е да преосмислим начина, по който живеем, и начина, по който консумираме.

Изменението на климата не зачита границите, а замърсяването е глобално предизвикателство, което изисква глобален отговор. Възстановяването на екосистемите – ключова част от решението за климата, е от решаващо значение за справяне с бедността и засилване на човешката и екологичната устойчивост. Въпреки че изборът ни за индивидуално потребление е от значение, колективните действия са тези, които ще разрушат статуквото. Трябва колективно да направим незабавна и трансформираща промяна и да напреднем към постигането на по-устойчива и справедлива Планета, на която всеки може да процъфтява.

Кампания „Само една планета“ (#OnlyOneEarth)

„Само една планета“ е темата на Стокхолмската конференция през 1972 г.; 50 години по-късно тази истина все още важи – тази планета е нашият единствен дом. С природа в авариен режим, кампанията „Само една планета“ (#OnlyOneEarth), която е част от Световния ден на околната среда, иска да почетете планетата чрез колективни екологични действия.

„Само една планета“ (#OnlyOneEarth) се застъпва за трансформираща екологична промяна в световен мащаб. Кампанията поставя фокус върху изменението на климата, загубата на биологично разнообразие и замърсяването, като същевременно насърчава всички, навсякъде по света да живеят в хармония с природата. В резултат на кампанията ще бъдат направени проучвания и ще бъдат популяризирани най-добрите практики, с което ще се помогне на правителствата, частния сектор, институции и обществото да засилят действията в областта на околната среда, подкрепяйки значимата спешна промяна, от която имаме нужда.

Наред с индивидуалните действия, свързани с начина на живот, кампанията ще се фокусира върху насърчаването на властта за осигуряване на финансиране в подкрепа на реални решения за хората и за цялата планета. Човечеството трябва спешно да работи заедно, за да споделя справедливо ресурсите на Земята и да защити и възстанови природния свят, от който зависят нашите общества и икономики.

Тактика на действия за Земята в цифри

От април до юни хора, фирми и общностни групи ще бъдат насърчавани да споделят в социалните медии и на уебсайта на Деня на околната среда как помагат за опазването на планетата. Използвайки хаштага #OnlyOneEarth, те ще бъдат насърчавани да определят количествено какво точно са направили, помагайки по този начин да се даде осезаем пример на другите.

Примери за действия в цифри:
• 60 чувала със събрани отпадъци, 3 класа в начално училище #OnlyOneEarth
• 10 000 пътуващи из града, 5 електрически автобуса #OnlyOneEarth
• 2 електрически пожарни автомобила #OnlyOneEarth.
С цел привеждане в съответствие с комуникационния план за Стокхолм+50 (S+50), Световният ден на околната среда 2022 г. ще следва тематично разпространение на информацията:
- АПРИЛ 2022 г.: ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА ФИНАНСИТЕ, ТЕХНОЛОГИИТЕ и БИЗНЕСА
- МАЙ 2022 г.: ДЕЙСТВИЯ НА ГРАДОВЕ, ОБЩНОСТИ и МЛАДЕЖ
- ЮНИ 2022 г.: МНОГОСТРАННИ ДЕЙСТВИЯ.

Швеция като домакин

Световният ден на околната среда 2022 г. ще създаде възможност за представяне на част от пионерската работа на Швеция в областта на околната среда през последните 50 години. UNEP ще работи с Швеция, за да покаже тези иновации чрез серия от писмени истории и кратки видеоклипове, които ще бъдат споделени онлайн.

Ключови аудитории

Световният ден на околната среда е за всички. През 2022 г. обаче ще се подчертае ролята на младежите и гражданското общество като двигатели на действията в областта на околната среда и на правителствата, градовете, финансовите институции и индустриите като носители на задължения, които могат да реализират необходимия напредък и да постигнат устойчивост.

Хората могат да бъдат двигатели на промяната чрез подкрепата си за частния сектор и правителствата. Действията на по-големите предприятия могат да окажат трансформиращо въздействие, изразяващо се в устойчиво производство и потребление през следващите десетилетия.

Партньорства, сътрудничество и коалиции

Сътрудничеството ще засили действията за Световния ден на околната среда 2022 г. Достигайки до стратегически организации по целия свят, засилвайки сътрудничеството и създавайки взаимна стойност, Световният ден на околната среда 2022 г. може да създаде мощни и разнообразни коалиции, които пресичат регионални, демографски и поколенчески бариери. Това може да помогне за стимулиране предприемането на преобразуващи действия от страна на частния сектор и правителствата.

#OnlyOneEarth
Текстът е адаптиран от https://www.worldenvironmentday.global/get-involved/resources.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: https://www.worldenvironmentday.global/