Актуално

Информационен ден по процедура чрез подбор на проектни предложения „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ по Приоритет 1. „Приобщаващо образование и образователна интеграция“ на ПО

В съответствие с чл. 27 от ПМС № 23/2023 г. Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021 – 2027 г. организира провеждане на информационен ден по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ по Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция“ на Програма „Образование“ 2021 – 2027 г.

Информационният ден ще се проведе онлайн на 21.02.2024 г., сряда, от 10:00 часа, в платформата Zoom.

При проявен интерес, заинтересованите лица могат да се регистрират на следния линк, в срок до 20.02.2024 г.: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcrcumorTgiG9DUwyUvul4elyz9lZM1g3r3

Повече информация за регистрацията и участието в събитието може да намерите на интернет страницата на Програма „Образование“ на следния адрес: https://sf.mon.bg/

Предстоящо

Процедура „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ е отворена за кандидатстване

Отворена процедура за кандидатстване чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ по Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция“ на Програма „Образование“ 2021-2027 г.

На 22.01.2024 г. Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 г. (ПО) обяви за кандидатстване процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ в рамките на Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция“ на програмата.

Прочети още...

Подкрепяме електронното обучение

Digit Pack baner

 

Сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Информация относно условията и реда за подаване на сигнали по реда на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения в Регионално управление на образованието – Кюстендил.

От 4 май 2023 г. работодателите от публичния сектор, които се явяват задължени субекти по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН), следва да осигурят възможност за вътрешно подаване на сигнали, по смисъла на закона. За тази цел, съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗЗЛПСПОИН, в Регионално управление на образованието (РУО) – Кюстендил се създава вътрешен канал, чрез който може да се подаде сигнал – писмено или устно.

Вътрешното подаване на сигнали и последващите действия по тях в РУО – Кюстендил, се осъществява, съгласно утвърдени от началника правила.

По реда на тези правила се разглеждат сигнали, които отговарят едновременно на следните условия:
1. Подадени са от физическо лице, с информация за нарушение, станало му известно в някое от качествата по чл. 5, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН;
2. Наличен е работен контекст по смисъла на § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛПСПОИН;
3. Съдържат информация за действия или бездействия, които са:
а) незаконосъобразни и са свързани с българското законодателство или актовете на Европейския съюз в областите, посочени в чл. 3 на закона;
б) противоречат на предмета или целта на правилата в актовете на Европейския съюз и областите, посочени в чл. 3 от закона.

Не се образува производство, по анонимни сигнали или по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дава основания, да се приемат за правдоподобни.

Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към подателя, за поправка на твърденията и за отговорността, която носи за набеждаване.

Ако сигналът не отговаря на изискванията на закона, сигнализиращото лице се уведомява, с цел отстраняване, на допуснатите нередовности. Ако същите не бъдат отстранени в 7-дневен срок, от получаване на сигнала, сигналът ведно с приложенията към него се връща на сигнализиращото лице.

За регистрирането на сигнал, се използва формуляр по образец, утвърден от националния орган за външно подаване на сигнали (Комисия за защита на личните данни), който съдържа най-малко следните данни:
1. Трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес, ако има такъв;
2. Имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни;
3. Конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е било извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;
4. Дата на подаване на сигнала;
5. Подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.

Към сигнала могат да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т.ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

В срок от 7 дни след получаването на сигнала, се потвърждава получаването му, като на сигнализиращото лице се предоставя информация за: Уникален идентификационен номер (УИН) и дата на получаване на сигнала.

Всяка нова или непосочена при подаването на формуляра информация, може да бъде предоставена допълнително от сигнализиращото лице. При подаването ѝ се посочва получения за сигнала УИН.

Писмен сигнал се подава чрез:
* Електронна поща на адрес – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като в този случай формуляра се подписва от подателя с електронен подпис;
* По пощата в запечатан непрозрачен плик, адресиран до служителя, отговарящ за приемане и разглеждане на сигнали по ЗЗЛПСПОИН, на адрес: "ул. "Демокрация" 55, VI етаж, гр. Кюстендил, п.к. 2500, България", с изписан текст под получателя „сигнал по ЗЗЛПСПОИН“.

Устен сигнал се подава на:
* Телефон 0879992913, в рамките на установеното работното време на РУО – Кюстендил;
* Лична среща, в уговорен със служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали подходящ срок, по искане на сигнализиращото лице.

Срокът за лична среща се уговаря чрез посочения телефон и електронна поща. Устният сигнал се документира чрез попълване на формуляра от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали. На подаващия сигнала се предлага да го подпише, при желание от негова страна.

Отговорен служител за приемане, регистриране, разглеждане и проверка на сигнали по ЗЗЛПСПОИН – Нина Стефанова, Началник на Отдел "Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване" в РУО – Кюстендил, тел. 0879992913, електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

"Правила за вътрешно подаване на сигнали за нарушения и последващи действия по тях на Регионално управление на образованието – Кюстендил", можете да свалите от тук.

"Приложение 1 - Декларация за конфиденциалност", можете да свалите от тук.

"Приложение 2 - Декларация конфликт на интереси", можете да свалите от тук.

"Приложение 3 – Формуляр за приемане на сигнали утвърден от КЗЛД", можете да свалите от тук.

"Приложение 5 - Информация за подаване на сигнали", можете да свалите от тук.