Актуално

ИНФОРМАЦИЯ

Прием на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства за учебната 2024/2025 година

 I. Изисквания към учениците при кандидатстване:

Прочети още...

Предстоящо

Подкрепяме електронното обучение

Digit Pack baner

 

Във връзка с изготвяне на предложението за държавен план-прием за учебната 2024/2025 година за област Кюстендил на основание чл. 50, ал. 1, т. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Регионално управление на образованието – Кюстендил отправя покана до национално представителните организации на работодателите и техните териториални и браншови структури

за предоставяне на заявки за обучение по специалности от професии, включително дуална система на обучение (обучение чрез работа) и за паралелки с обучение по защитени специалности от професии, специалности от професии с доказан текущ или прогнозиран недостиг от специалисти на пазара на труда и други търсени на пазара на труда професии и специалности от професии – до 05.01.2024 г.

Образци на заявления от работодатели за осъществяване на държавен прием по професии и специалности (Приложения и )

Училища по чл. 142, ал. 3, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование в област Кюстендил, които ще осъществяват държавен план-прием в VIII клас за учебната 2024/2025 година 

Планирана целева стойност на местата за професионална подготовка в проценти, планирана целева стойност на местата в STEM профили и професии и максималния брой паралелки в VIII клас

Списъци със STEM професии 

Списъци със STEM профили

Правила за планиране, утвърждаване и реализиране на държавния план-прием в VIII клас и на допълнителния държавен план-прием в XI клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища