Актуално

ИНФОРМАЦИЯ

Прием на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства за учебната 2024/2025 година

 I. Изисквания към учениците при кандидатстване:

Прочети още...

Предстоящо

Подкрепяме електронното обучение

Digit Pack baner

 

Провеждане на Регионална кръгла маса с популяризиране на добри практики от инициативата „Седмица на моето училище“ за учебната 2023/2024 година

На 28 март 2024 г. се проведе Регионална кръгла маса с популяризиране на добри практики от инициативата „Седмица на моето училище“. Организатор на инициативата е РУО – Кюстендил, а домакин на събитието-ПГИМ „Йордан Захариев“, гр. Кюстендил.

Главната цел на обявената инициатива е засиленото присъствие в училищния живот на родителите и възлагането им на повече отговорности. В инициативата участваха ученици от І до ХІІ клас, директори, учители, психолози и родители.

Методическите обединения на класните ръководители, учителите и психолозите избраха свободно формата на представяне на състоялите се инициативи, със засиленото присъствие в училищния живот на родителите през учебната 2023/2024 година.

Активното присъствие на родителите в различните инициативи, е гаранция за успех на всички заинтересовани страни, в процеса на образователната интеграция.

На Регионална кръгла маса с популяризиране на добрите практики присъстваха най-активните родители, подкрепящи учителите и учениците в училищния живот. Проведена е дискусия с учителите и родителите, в която водеща идея беше, че учениците-учителите-родителите са в неразривна връзка, за успеха на качественото образование в българското училище.

Родителите са съмишленици и участници в училищния живот. По време на инициативата те единодушно отбелязват, че с удоволствие се включват, при подготовката и осъществяването на различни инициативи на училището, където учат децата им.

kraglamasa

Родителите смятат, че е полезно да бъдат ангажирани в училищния живот на децата им. Това дава възможност за устойчив и качествен диалог, насочен към образованието. Според един от присъстващите родители връзката ученик – учител – родител е „трикрако столче“ и за успеха, и устойчивостта на подрастващото поколение училището е главен фактор.

Регионалната кръгла маса е открита с изпълнение на народна песен от ученичка от ПГИМ „Йордан Захариев“, гр. Кюстендил.

Училищата, участващи в Регионалната кръгла маса през тази учебна година са:
1. ОУ „Неофит Рилски“, гр. Дупница
2. ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Дупница
3. ПГИМ „Йордан Захариев“, гр. Кюстендил
4. ОУ „Св. Кирил и Методий“, гр. Дупница
5. СУ „Христо Ботев“, гр. Кочериново
6. ПГ „Христо Ботев“, гр. Дупница
7. ОУ „Аверкий Попстоянов“, гр. Рила
8. ОУ „Христо Ботев“, с. Невестино
9. СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. .Дупница
10. ПГ по транспорт, гр. Дупница
11. ПГОСУ, гр. Дупница
12. ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил
13. ПГСС „Св. Климент Охридски“, гр. Кюстендил
14. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Кюстендил.

Инициативата „Седмица на моето училище“ дава възможност за обмен на добри практики между училищата. Представени са различни дейности от училищата, в които активно място имат родителите.

От представените добри практики от училищата се очертават следните изводи:
• Увеличава се родителската ангажираност към живота в училище.
• Преодолява се пасивността и скептицизма на някои от родителите.
• Улеснява се комуникацията на родителите с училището.
• Развива се сътрудничество между учителите и родителите, насочено към интересите на децата.

Инициативата се провежда за втора поредна година. Събитието е отразено по медията Кабел Сат Запад - Кюстендил. Присъстващите родители, учители и ученици изявиха желание за продължаване на традицията за провеждане на инициативата „Седмица на моето училище“ и в следващите години.

Урок на „отворени врати“ - Здравословно хранене – занимание по интереси в Шесто ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Кюстендил, общ. Кюстендил, обл. Кюстендил

По инициатива на Регионално управление на образованието – Кюстендил на 25.10.2023 година се осъществи методическо подпомагане на учителите от начален етап, чрез провеждане на дейности за занимания по интереси на „отворени врати“ с ученици от трети клас. Целта е обмяна на добри практики между учителите, по отношение на използваните методи и форми на работа. Домакин на урока на „отворени врати“ е Шесто Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“ – Кюстендил, общ. Кюстендил, обл. Кюстендил.6OU 2

Темата на дейността в групата за целодневна организация на учебния процес е: "Здравословно хранене". Учителката Сашка Боянова с много усет и умение проведе заниманието по интереси. Учениците участваха с интерес и показаха много знания и умения, придобити в часовете по задължителна подготовка. Учителката използва разнообразни и иновативни методи, и форми на работа с учениците – работа в екипи, работа в електронни платформи, практическа работа и опити в STEM центъра на училището. Третокласниците показаха, че имат изградени навици да работят в група, показаха, че могат да работят по проекти и да изпълняват творчески задачи.

На заниманието по интереси на „отворени врати“ присъстваха експертът за обучението в начален етап от РУО – Кюстендил Маринела Александрова, директорът на училището Здравка Тасева, зам.-директорът – Лилия Равелова и учители от начален етап от училищата от общини: Кюстендил, Трекляно и Невестино.

6OU 1

Урок на „отворени врати“ - "Мога да подреждам буквите по азбучен ред" в СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Дупница, общ Дупница, обл. Кюстендил

По инициатива на Регионално управление на образованието – Кюстендил на 18.10.2023 година, се осъществи методическо подпомагане на учителите от начален етап, чрез провеждане на урок на „отворени врати“ по български език и литература във втори клас, с цел обмяна на добри практики. Домакин на урока на „отворени врати“ е СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Дупница, общ. Дупница, обл. Кюстендил. Темата на урока е: "Мога да подреждам буквите по азбучен ред". Учениците под компетентното ръководство на своята учителка Диана Стоилова, показаха много знания и умения, придобити в часовете по задължителна подготовка. Учителката използва разнообразни и иновативни методи, и форми на работа с учениците – работа в екипи, работа в електронни платформи, с QR код и флаш карти. Второкласниците участват с вълнение и голям интерес, в предложените дейности.

OtvoreniVrati2023

На урока на „отворени врати“ присъстваха експертът за обучението в начален етап от РУО – Кюстендил Маринела Александрова, директорът на училището Анелия Йорданова и учители от начален етап от училищата от общини: Дупница, Бобов дол, Сапарева баня, Бобошево, Рила, Кочериново, Невестино.

Повеждане на Регионална кръгла маса с популяризиране на добри практики от инициативата „Седмица на моето училище“

collage

На 10 март 2023 г. се проведе Регионална кръгла маса с популяризиране на добри практики от инициативата „Седмица на моето училище“. Организатор на инициативата е РУО – Кюстендил, а домакин на събитието беше ОУ „Неофит Рилски“, гр. Дупница.

Главната цел на обявената инициатива, е засиленото присъствие в училищния живот на родителите и възлагането им на повече отговорности. В инициативата участваха ученици от І до ХІІ клас, директори, учители, психолози и родители.

Методическите обединения на класните ръководители, учителите и психолозите избраха свободно формата на представяне, на състоялите се инициативи, със засиленото присъствие в училищния живот на родителите през учебната 2022/2023 година. Активното присъствие на родителите в различните инициативи е гаранция за успех на всички заинтересовани страни в процеса на образователната интеграция.

На Регионална кръгла маса с популяризиране на добрите практики присъстваха най-активните родители, подкрепящи учителите и учениците в училищния живот. Проведена е дискусия с учителите и родителите, в която водеща идея беше, че учениците-учителите-родителите са в неразривна връзка, за успеха на качественото образование в българското училище.

Училищата, участващи в Регионалната кръгла маса бяха:
1. ОУ „Неофит Рилски“, гр. Дупница
2. ОУ „Христаки Павлович“, гр. Дупница
3. ПГ по транспорт, гр. Дупница
4. ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Бобов дол
5. НУ „Св. Климент Охридски“, гр. Кюстендил
6. СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Дупница
7. ПГ „С. П. Корольов“, гр. Дупница
8. ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Дупница
9. ПГОСУ, гр. Дупница

Интердисциплинарен открит урок на тема „Българското възраждане - мостът, който свързва България с Европа”

Интердисциплинарен открит урок на тема „Българското възраждане - мостът, който свързва България с Европа” бе проведен в Професионална гимназия „Акад. Сергей П. Корольов” - гр. Дупница.

DobriPraktiki1

На събитието присъстваха Аделина Крушовска - старши експерт по БЕЛ в РУО - Кюстендил, инж. Елена Костадинова - директор на ПГ „Акад. Сергей П. Корольов” - гр. Дупница, учители по български език и литература и история и цивилизация от областта, ученици и класни ръководители в Гимназията.

Урокът с десетокласниците, подготвен от учителите Веска Бориславова и Биляна Маринова, протече под формата на състезание между три отбора: „Отбор Паисий”, „Отбор Раковски” и „Отбор Ботев”. Учениците демонстрираха знания за епохите на Ренесанса, на Просвещението и Възраждането. Всяка тематична информация бе последвана от задание, което учениците трябваше да изпълнят. В хода на урока бяха заложени шест различни типа задачи под формата на игра. В играта на следотърсачи отборите търсят, откриват и коментират доказателства за избраната от тях епоха. В следващо съревнование учениците разпознават заглавия, жанрове, автори и послания от Българското възраждане, както и творби, рецитирани и драматизирани от ученици. Предизвикателствата за възпитаниците на Гимназията включваха още изразителен прочит на неизучавана възрожденска творба, сглобяване на пъзел с образи на известни възрожденски личности и краткото им представяне, решаване на кръстословица с най-важните понятия от Българското възраждане, игра за анализ и синтез на различното и общото между особеностите на Българското и Европейското възраждане чрез рефлексия.

На финала директорът на училището инж. Елена Костадинова награди участниците с грамоти, като им пожела и занапред да бъдат все така активни и ентусиазирани в усвояването на знания и умения за овладяването на науките и професиите.

Прочети още...

Обмяна на опит

61На 27.02.2020 г. в ОУ „Христаки Павлович“ беше проведен открит интерактивен мултимедиен обобщителен урок на тема „Разказът „Една българка“ – традиция и иновация при подготовката за НВО по БЕЛ“. Учителят по български език и литература Мая Пейчева проведе урока с помощта на интерактивен дисплей и електронното приложение „Kahoot”. Учениците отговаряха на въпросите, използвайки телефоните си.
Привличайки вниманието им с нестандартни и интерактивни методи и информационно-комуникативни технологии, госпожа Пейчева предизвика интерес и ангажираност към учебния процес от страна на учениците. Тя сподели, че това повишава мотивацията за учене и се отразява положително върху резултатите им.

Обмяна на опит

Christaki Urok 1На 19.12.2019 г. в ОУ “Христаки Павлович“, гр. Дупница в V клас се проведе открит урок за обмяна на добри практики на тема: "Коледа по света". Урокът бе изнесен от Иванка Ръждева, учител по английски език в ОУ “Христаки Павлович“, гр. Дупница, като част от изявите й след участие в структуриран курс за учители по английски език по програма Еразъм, проведен в град Дънфърмлин, Шотландия от 14 до 27.07.2019 г. 
Чрез изпълнение на коледна песен, няколко презентации и разнообразни упражнения по темата учениците демонстрираха знанията си по английски език.
На урока присъстваха Любка Ковачева - ст. експерт по чужд език и по майчин език в РУО – Кюстендил, Антоанета Николова - директор на ОУ “Христаки Павлович“, гр. Дупница, Гергана Рашева - заместник-директор на училището, учители по английски език от училища в гр. Дупница, както и учители и родители на учениците от ОУ “Христаки Павлович“, гр. Дупница.

Обмяна на опит

В първите есенни дни на учебната 2018 – 2019 година над 30 преподаватели и служители от три детски градини от град Враца гостуваха на ДГ „Първи юни”, Кюстендил. Интересната среща с цел обмяна на опит даде възможност да се споделят иновации, добри практики в педагогическата работа и партньорство и взаимодействието между детската градина и семейството. Колеги от ДГ „Зора”, ДГ „Звездица” и ДГ „Единство, творчество, красота” с интерес разгледаха реновираната сграда на база „Зорница”. На тяхното внимание беше представена презентация за работата на педагогическите екипи в ДГ «Първи юни» през изтеклата учебна година. Основни теми, по които се дискутира беше квалификацията на учителите, ролята на наставника за адаптацията на младите учители, провеждане на диагностични процедури и проследяването на постиженията на детето чрез тест за училищна готовност.

Прочети още...

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА „РАЙНА КНЯГИНЯ” - Невестино

Целодневна детска градина „Райна Княгиня“ в с. Невестино отваря врати през 1976 г. Построена е с дарителски труд от жителите на с. Невестино. Почти 40 г. детското заведение възпитава и обучава деца от 21 населени места на територията на общината, като към момента е единствената действаща детска градина в този район. Първоначално, в детската градина са работили яслена група и четири групи с деца на възраст от 3 до 7 г. Към момента в детската градина се обучават 37 деца, обединени в две смесени групи – I и II група и ДГ група /5 и 6 г/. Децата в групите са от смесен етнос, което предполага и по-разчупен модел на работа. През 2006 г. по проект „Красива България“ в детската градина са напълно обновени четирите детски площадки, а през 2015 г. отново по този проект бе направена подмяна на парната инсталация и освежаване на спалните помещения и занималните. Детската градина е с добра материална база, която непрекъснато се обогатява.

Прочети още...