МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Прием и обучение на деца и ученици, търсещи или получили международна или временна закрила

Електронен адрес, на който родителят/настойникът/попечителят/представителят на детето или ученика, търсещо или получило международна или временна закрила, може да подава заявление за прием в държавните и в общинските детски градини и училища в област Кюстендил и по електронен път: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

doc1Образец на заявление от родителя настойника/попечителя/представителя на детето или ученика

Телефон на експерт от РУО, владеещ английски и/или руски език, за предоставяне на допълнителна информация при необходимост във връзка с приема и обучението на децата и учениците в държавните и в общинските детски градини и училища: Любка Ковачева - старши експерт по чужд език и по майчин език - 0879992915; 078988560.

pdf1Процедура за насочване и записване на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна за обучение в български държавни и общински детски градини и училища

pdf1Інформація про порядок прийому та навчання дітей та учнів дошкільного та шкільного віку з України в державні та муніципальні дитячі садки та школи Болгарії

doc1Заява

pdf1Information on the procedure for admission and education of children and students of preschool and school age from Ukraine in Bulgarian state and municipal kindergartens and schools

doc1Аpplication

Училища в област Кюстендил: https://rio-kyustendil.bg/uchilishta

Детски градини в област Кюстендил: https://rio-kyustendil.bg/detski-gradini 

Полезни връзки и контакти за пристигащи в България украински граждани: https://www.redcross.bg/news/view?nwid=24253

pdf1Изисквания за заемане на педагогически длъжности в системата на предучилищното и училищното образование в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и Наредба 15/2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. pdf1Приложение № 1 към чл. 10 на Наредбата.

pdf1Процедура за легализиране на документи за образование, които да послужат при кандидатстване за работа в системата на предучилищното и училищното образование

Информация за свободните работни места в системата на предучилищното и училищното образование - https://rio-kyustendil.bg/svobodni-rabotni-mesta

pdf1Насоки за придобиването професионална квалификация детски учител, начален учител, „учител по…“ и „ресурсен учител“ с линк към висшите училища: https://rvu.nacid.bg/home

Предстоящо

Информация за приема в VIII клас за учебната 2022/2023 година

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

РУО – Кюстендил напомня:

Резултатите от първи етап на класиране следва да проверите в профила на ученика на сайта https://infopriem.mon.bg. Ако няма посочена паралелка, ученикът не е класиран и продължава автоматично да участва във втори етап на класиране, като НЕ Е необходимо да се подава заявление.

Учениците, класирани по ПЪРВО желание след първи етап на класиране, се записват в училището, в което са приети. Училищата ще приемат документи за записване на 13.07.2022 г., 14.07.2022 г. и 15.07.2022 г. Ако ученик не се яви, мястото му не се запазва и се обявява като свободно за втори етап на класиране.

Учениците, които са класирани по ВТОРО или СЛЕДВАЩО желание и не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класиране в същия срок. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап САМО на по-предно свое желание или на това, на което е приет на първо класиране.

Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:
* заявление до директора;
* оригинал на свидетелство за основно образование;
* оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии и средни училища.

pdf1

СПРАВКА на свободните места в РУО - КЮСТЕНДИЛ за прием в VIII клас към дата 03.08.2022 г. след трето класиране (публикувано на 03.08.2022 г.)

pdf1

СПРАВКА на свободните места в РУО - КЮСТЕНДИЛ за прием в VIII клас към дата 25.07.2021 г. след второ класиране (публикувано на 25.07.2022 г.)

 doc1ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в първи (трети) етап на класиране за прием в VIII клас за учебната 2022/2023 година

doc1 Декларация за съгласие за съхранение и обработка на лични данни

pdf1Държавен план-прием за учебната 2022/2023 година в осми клас в общинските профилирани и професионални гимназии, в държавните професионални гимназии, в паралелките с профилирана и професионална подготовка в общинските средни училища, област Кюстендил

Места (училища-гнезда), определени за подаване на документи за І-ви и ІІІ-ти етап на класиране за област Кюстендил:
• ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – Кюстендил (ул. „Гладстон” № 2)
• ОУ „Христаки Павлович” – Дупница (ул. „Орлинска” № 13)

Заповед за утвърждаване на Държавен план-прием за учебната 2022/2023 година

pdf1

ЗАПОВЕД №06-142/29.04.2022 г. за утвърждаване на Държавен план-прием за учебната 2022/2023 година в осми клас в общинските профилирани и професионални гимназии, в държавните професионални гимназии, в паралелките с профилирана и професионална подготовка в общинските средни училища и в пети клас в Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил. (публ. на 03.05.2022 г.)

pdf1Приложение 1 

pdf1Приложение 2

 

pdf1Проект на ЗАПОВЕД за утвърждаване на Държавен план-прием за учебната 2022/2023 година в осми клас в общинските профилирани и професионални гимназии, в държавните професионални гимназии, в паралелките с профилирана и професионална подготовка в общинските средни училища и в пети клас в Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил. (публ. на 15.03.2022 г.)

pdf1Приложение 1 

pdf1Приложение 2

 

pdf1ГРАФИК за провеждане на приемни изпити I тур в Спортно училище "Васил Левски", гр. Кюстендил за учебната 2022/2023 година

Работодателите и представителните организации на работодателите от област Кюстендил имат възможност да направят заявки за прием на ученици в VIII клас за обучение по специалности от професии за учебната 2022/2023 година

Във връзка с изготвяне на предложението за държавен план-прием за учебната 2022/2023 година за област Кюстендил на основание чл. 50, ал. 1, т. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Регионално управление на образованието – Кюстендил кани работодателите и представителни организации на работодателите от област с административен център Кюстендил, да направят заявки за прием на ученици в VIII клас, за обучение по защитени специалности от професии, специалности от професии с доказан текущ или прогнозиран недостиг от специалисти на пазара на труда и други търсени на пазара на труда професии и специалности от професии по приложения образец.

Заявките могат да се направят и чрез училищата в срок до 15 януари 2022 година.

Заявка може да свалите от тук. (публикувано на 21.10.2021 г.)

xls1Списък на неспециализираните училища - профилирани и професионални гимназии и средни училища в област Кюстендил, които ще осъществяват ДПП в VIII клас в паралелки за профилирана и/или за професионална подготовка за учебната 2022/2023 година (публикувано на 21.10.2021 г.)

pdf1Заповед № РД09-1808/31.08.2021 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в VIII и в XI клас в неспециализираните училища за учебната 2022/2023 година (публ. 15.09.2021 г.)

pdf1Заповед № РД09-1806/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас и за определяне на график на дейностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас за учебната 2022/2023 година (публ. 15.09.2021 г.)

Информация за приема в VIII клас за учебната 2021/2022 година

pdf1

ЗАПОВЕД за утвърждаване на реализиран държавен прием в VIII клас по училища в област Кюстендил за учебната 2021/2022 година за паралелките за професионална подготовка в професионалните гимназии и в средните училища, и за паралелките за профилирана подготовка в профилираните гимназии и в средните училища. (публикувано на 14.09.2021 г.)

pdf1

ЗАПОВЕД за утвърждаване на реализиран държавен прием за учебната 2021/2022 година в пети клас в Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил. (публикувано на 15.07.2021 г.)

pdf1СПРАВКА на свободните места в РУО - КЮСТЕНДИЛ към дата 02.08.2021 г. след трето класиране

pdf1СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО - КЮСТЕНДИЛ към дата 29.07.2021 г.

pdf1СПРАВКА на свободните места в РУО - КЮСТЕНДИЛ за прием в VIII клас към дата 23.07.2021 г. след второ класиране

pdf1СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО - КЮСТЕНДИЛ към дата 20.07.2021 г.

pdf1СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО - КЮСТЕНДИЛ към дата 13.07.2021 г.

 

 За определените с държавния план-прием места в VIII клас могат да кандидатстват:
- ученици, които успешно са завършили основно образование в годината на кандидатстването, както и лица, които не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване.
- ученици от училища на чужди държави, които в годината на кандидатстване успешно са завършили клас, съответстващ на VII клас в България, който е признат при условията и по реда на Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Учениците може да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища.

График на дейностите
• до 25.06.2021 г. – обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите
• до 28.06.2021 г. – обявяване на резултатите от НВО по БЕЛ, по математика и по чужд език
• до 01.07.2021 г. до 17.00 часа - записване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл.120, ал.7 от ЗПУО, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и учениците, настанени в приемни семейства
• от 05 до 07.07.2021 г. - подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба 10 от 01.09.2016 г. (за I-ви етап на класиране)
• до 13.07.2021 г. - обявяване на приетите ученици на I-ви етап на класиране
• до 16.07.2021 г. – записване на приетите ученици на I-ви етап на класиране в съответното училище или подаване на заявление в същото училище за участие във II-ри етап на класиране (заявление за II-ри етап на класиране могат да подадат само кандидатите класирани по второ или следващо желание)
• до 20.07.2021 г. - обявяване на приетите ученици на II-ри етап на класиране
• до 22.07.2021 г. – записване на приетите ученици на II-ри етап на класиране в съответното училище
• 23.07.2021 г. - обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след II-ри етап на класиране
• 26 - 27.07.2021 г. - подаване на документи за участие в III-ти етап на класиране
• 29.07.2021 г. - обявяване на приетите ученици на III-ти етап на класиране
• 30.07.2021 г. – записване на приетите ученици на III-ти етап на класиране в съответното училище
• до 02.08.2021 г. - обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след III-ти етап на класиране
• до 10.09.2021 г. - попълване на незаетите места след III-ти етап на класиране и записване (по график определен от директора на съответното училище с прием след седми клас)
• до 14.09.2021 г. – утвърждаване на осъществения държавен план-прием

За изпитите

Прочети още...

Държавен план-прием (ДПП)

pdf

ЗАПОВЕД за утвърждаване на реализиран държавен прием в VIII клас по училища в област Кюстендил за учебната 2021/2022 година за паралелките за професионална подготовка в професионалните гимназии и в средните училища, и за паралелките за профилирана подготовка в профилираните гимназии и в средните училища. (публикувано на 14.09.2021 г.)

pdfЗАПОВЕД за утвърждаване на реализиран държавен прием за учебната 2021/2022 година в пети клас в Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил. (публикувано на 15.07.2021 г.)

pdfЗАПОВЕД за утвърждаване на Държавен план-прием за учебната 2021/2022 година в осми клас в общинските профилирани и професионални гимназии, в държавните професионални гимназии, в паралелките с профилирана и професионална подготовка в общинските средни училища и в пети клас в Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил. (публикувано на 29.04.2021 г.)

 pdfПроект на Заповед за утвърждаване на Държавен план-прием за учебната 2021/2022 година в осми клас в общинските профилирани и професионални гимназии, в държавните професионални гимназии, в паралелките с профилирана и професионална подготовка в общинските средни училища и в пети клас в Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил. (публикувано на 23.03.2021 г.)

 

pdfЗАПОВЕД за утвърждаване на реализиран държавен прием за VIII клас по училища в област Кюстендил за учебната 2020/2021 година (публикувано на 14.09.2020 г.)

pdfЗАПОВЕД за утвърждаване на реализиран държавен прием за VIII клас в паралелка за професионално образование в Средно училище "Христо Ботев", гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня, обл. Кюстендил за учебната 2020/2021 година (публикувано на 23.09.2020 г.)

 

pdfЗАПОВЕД за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2020/2021 година в осми клас в общинските профилирани и професионални гимназии, в държавните професионални гимназии, в паралелките с профилирана и професионална подготовка в общинските средни училища и в пети клас в Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил. (публикувано на 29.04.2020 г.)

Приложение № 1

Приложение № 2

 

pdfЗАПОВЕД за утвърждаване на държавен план-прием за държавните и общинските спортни училища за учебната 2020/2021 година (публикувано на 29.04.2020 г.)

pdfГРАФИК за провеждане на приемни изпити в Спортно училище "Васил Левски", гр. Кюстендил за учебната 2020/2021 година

 

ВАЖНО! 

Насочените ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и учениците, настанени в приемни семейства, следва да се запишат в училището, в което са насочени в срок до 17.00 ч. на 03.07.2020 г.

 

pdf1 СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО - КЮСТЕНДИЛ към дата 13.07.2020 г.

pdf1 СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО - КЮСТЕНДИЛ към дата 20.07.2020 г.

pdf1 СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки на записаните ученици след трети етап на класиране към 31.07.2020 г.

 

pdf1 СПИСЪК на незаетите места след втори етап на класиране

  pdf1СПИСЪК на незаетите места след трети етап на класиране

pdf1 СПРАВКА  на свободните места за прием в VIII клас към дата 11.09.2020 г. 

  

pdf1 ПАРАЛЕЛКИ И БАЛООБРАЗУВАНЕ

За определените с държавния план-прием места в VIII клас могат да кандидатстват:

- ученици, които успешно са завършили основно образование в годината на кандидатстването, както и лица, които не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване.
- ученици от училища на чужди държави, които в годината на кандидатстване успешно са завършили клас, съответстващ на VII клас в България, който е признат при условията и по реда на Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
Учениците могат да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища.

Класирането:

- за профил "Физическо възпитание и спорт" се извършва от училището с прием в VIII клас.
- за останалите профили, както и за специалностите от професии, е централизирано за училищата на територията на областта и се извършва от РУО – Кюстендил.
Класирането се извършва по низходящ ред в зависимост от бала и реда на посочените желания.
За едно желание се смята кандидатстването за един профил или за една специалност от професия за всяко заявено училище.

Учениците могат да кандидатстват едновременно в повече от една област. Документите се подават онлайн на https://priem.mon.bg/ или в едно от училищата-гнезда за съответната област. Заявлението се подава еднократно и ако бъде подадено онлайн, не може да се подаде отново в училище-гнездо. През електронната система кандидатстването ще става чрез входящ номер и уникален за всеки ученик код за достъп, които са изписани в служебната бележка с резултатите от изпитите.

Попълването на онлайн заявлението включва данните на ученика, предпочитаните училища с избраните профили или специалности от професии, подредени последователно според желанията. Всяка паралелка е отделно желание. Ако ученикът кандидатства и за професионални гимназии, задължително прикачва и сканираното копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар (след като натисне бутон „прикачване на медицинско (PDF)). Оригиналът се представя при записването. За да се потвърди електронното подаване на заявлението, се натиска бутон „потвърди“, след което в отделен прозорец се визуализира декларация за съгласие на родителя.

Ако ученикът желае да кандидатства в няколко области трябва да подаде заявление за всяка област онлайн или в едно от училищата-гнезда на съответната област.

Класирането се извършва в три етапа.
Всеки ученик се класира само по едно желание за всеки етап на класиране.

Класираните ученици след всеки етап на класиране се записват в училището, в което са приети, в определените срокове или подават заявление за участие в следващ етап на класиране, в определените срокове и места. Ученик, който се е записал и след това е изтеглил документите си, не запазва мястото си.

За свободни се смятат местата:
1. за които няма приети ученици;
2. на приети, но незаписали се в срок ученици;
3. на записали се и след това изтеглили документите си ученици.

За участие в І-ви и ІІІ-ти етап на класиране учениците успешно завършили VII клас подават следните документи в училищата-гнезда:

- Заявление за участие в класиране по образец с подредени желания (образец може да изтеглите от тук или да получите в училището-гнездо, където се подават документите - ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – Кюстендил или ОУ „Христаки Павлович” – Дупница);
- копие на свидетелство за завършено основно образование - за ученици от училища от друга област или когато образованието не е придобито в годината на кандидатстването;
- копие от служебна бележка от участието в национален или в областен кръг на олимпиади и/или от състезания от календара на МОН по учебни предмети по чл. 57, ал. 2, („По решение на педагогическия съвет като елемент от балообразуването по ал. 1 може да бъде включен и общият брой точки, приравнен до 100, от резултатите, получени от олимпиади и/или състезания от календара на МОН, по учебни предмети, по които не се провежда национално външно оценяване през съответната учебна година.“), по които не се провежда национално външно оценяване през съответната учебна година - за ученици от училища от друга област;
- копие от служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите;
- копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика - за кандидатстващите за специалности от професии;
- документ, издаден от министъра на образованието и науката, удостоверяващ, че ученикът е класиран на първо, второ или трето място на националния кръг в VII клас на олимпиадата по български език и литература, по математика и/или по допълнителните учебни предмети по чл. 57, ал. 1, т. 1 („броя точки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика, като педагогическият съвет на приемащото училище може да определи в балообразуването да участват и резултатите от един или повече допълнителни учебни предмета, за които се провежда национално външно оценяване в съответната учебна година;“), за които се провежда национално външно оценяване в съответната учебна година;
- копие на удостоверението за признато основно образование - за учениците от училища в чужди държави по чл. 55, ал. 2.

Местата (училищата-гнезда), определени за подаване на документи за І-ви и ІІІ-ти етап на класиране за област Кюстендил са:

ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – Кюстендил (ул. „Гладстон” № 2)
ОУ „Христаки Павлович” – Дупница (ул. „Орлинска” № 13)
Работното време на комисиите за приемане на документи е от 7.00 до 19.00 часа - без прекъсване в работни дни.

Класирането за областта се извършва централизирано от РУО - Кюстендил и е достатъчно кандидатите, с родител или настойник, да подадат само едно заявление с подредени желания за училищата от областта онлайн или в едно от гнездата.

Учениците, които кандидатстват за профил "Физическо възпитание и спорт", подават документите в училището, в което кандидатстват.

I-ви етап на класиране приключва със записване на приетите ученици или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране в определения срок.

Във II-ри етап на класиране участват учениците, които:

- не са приети – тези ученици не подават заявление за II-ри етап на класиране, те автоматично участват в това класиране;
- са приети по второ или следващо желание, но не са се записали и са подали заявление за участие във втори етап на класиране.

Заявлението се подава в определения срок в училището, в което са приети. В заявлението учениците не могат да променят и пренареждат желанията си. Във II-ри етап на класиране тези ученици се класират на мястото си от I-ви етап или на по-предно свое желание.
II-ри етап на класиране приключва със записване на приетите ученици в определения срок и обявяване на свободните места за трето класиране в училищата-гнезда за подаване на заявления за класиране и на сайта на РУО.

За участие в III-ти етап на класиране учениците подават документи както за I-ви етап на класиране (посочени по-горе). В заявлението до началника на РУО подреждат желанията си за обявените свободни места. При заявено участие в трети етап на класиране кандидатът не запазва мястото от предишно класиране и мястото се счита за свободно.

В III-ти етап на класирането може да участва и ученик, който не е кандидатствал до момента.

След третия етап на класиране, ако записаните в дадена паралелка са под норматива за минимален брой ученици, началникът на регионалното управление на образованието закрива паралелката и насочва учениците към паралелка, в която има свободни места. По изключение, ако паралелката е единствената за населеното място, след съгласуване с финансиращия орган началникът на регионалното управление на образованието може да не я закрива.

III-ти етап на класиране приключва със записване на приетите ученици и обявяване на незаетите места в училищата-гнезда за подаване на заявления за класиране, в приемащите училища и на сайта на РУО.

За свободните места след трети етап на класиране могат да кандидатстват ученици, отговарящи на изискванията за участие в приема.

Приемането на ученици за допълване на утвърдените паралелки до максималния брой ученици, се организира от училището.

Резултатите от попълването на местата се обявяват в училището и в РУО до 10 септември включително.

 

Прием на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства за учебната 2020/2021 година

Във връзка с епидемиологичната ситуация и въведеното извънредно положение в страната, както и съобразно заповедите на министъра на здравеопазването, всички административни услуги, в това число и подаването на заявления и съпътстващи документи, следва да се извършват по електронен път. Напълно се прекратяват до края на периода на извънредното положение струпването на повече от двама възрастни на едно място, което включва и явяването пред различни по вид комисии, провеждането на срещи, интервюта, събеседвания и други.

Прочети още...