Актуално

Информация за приема в VIII клас за учебната 2024/2025 г.

ЗА ВАС, sedmoklasniciСЕДМОКЛАСНИЦИ!
 
„Скъпи седмокласници,
Изправени сте пред нов път, пред важен житейски избор. 
Бъдете мотивирани, бъдете отговорни, бъдете трудолюбиви и упорити!  
Вашето бъдеше е във Вашите ръце!
На добър път!“
М. Стойчева-Николова
Началник на РУО – Кюстендил 
 

Предстоящо

Конкурс за заемане на длъжността "директор" на държавни и общински училища на територията на област Кюстендил

Конкурс за заемане на длъжността „директор” на следните училища на територията на област Кюстендил:

1. Средно училище „Христо Ботев“,гр. Бобов дол
2. Основно училище „Христаки Павлович“, гр. Дупница
3. Начално училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Раждавица
4. Основно училище „Проф. Марин Дринов“, гр. Кюстендил
5. Шесто основно училище „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Кюстендил
6. Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил

Прочети още...

Подкрепяме електронното обучение

Digit Pack baner

 

ЗА ВАС, sedmoklasniciСЕДМОКЛАСНИЦИ!
 
„Скъпи седмокласници,
Изправени сте пред нов път, пред важен житейски избор. 
Бъдете мотивирани, бъдете отговорни, бъдете трудолюбиви и упорити!  
Вашето бъдеше е във Вашите ръце!
На добър път!“
М. Стойчева-Николова
Началник на РУО – Кюстендил 
 
 
За определените с държавния план-прием места в VIII клас могат да кандидатстват:
1. Ученици, които успешно са завършили основно образование в годината на кандидатстването, както и лица, които не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване;
2. Ученици от училища на чужди държави, които в годината на кандидатстване успешно са завършили клас, съответстващ на VII клас в България, който е признат при условията и по реда на Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 
 
Учениците може да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища.
 
За изпитите
 
Приемането на ученици в VІІІ клас се извършва въз основа на желанията на учениците и при отчитане на резултатите от националното външно оценяване, които се включват като балообразуващ елемент.
 
Приемането на ученици в VIII клас за профилите „Изобразително изкуство", „Музика" и „Физическо възпитание и спорт" се извършва и въз основа на резултата от изпита за проверка на способностите.
 
Изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство по решение на педагогическия съвет може да се провежда и за специалности от професии от област на образование „Изкуства" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение. В област Кюстендил не се провеждат изпити за проверка на способностите. 
 
Кандидатстване
 
Документите се подават онлайн на https://infopriem.mon.bg или в едно от училищата-гнезда за съответната област. Заявлението се подава еднократно и ако бъде подадено онлайн, не може да се подаде отново в училище-гнездо. През електронната система кандидатстването ще става чрез входящ номер и уникален за всеки ученик код за достъп, които са изписани в служебната бележка с резултатите от изпитите.
 
Попълването на онлайн заявлението включва данните на ученика, предпочитаните училища с избраните профили или специалности от професии, подредени последователно според желанията. Всяка паралелка е отделно желание. Ако ученикът кандидатства и за професионални гимназии, задължително прикачва и сканираното копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар (след като натисне бутон „прикачване на медицинско (PDF)). Оригиналът се представя при записването. 
 
Ако ученикът желае да кандидатства в няколко области трябва да подаде заявление за всяка област онлайн или в едно от училищата - гнезда на съответната област.
 
Училища-гнезда определени за подаване на документи за област Кюстендил:
ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – Кюстендил (ул. „Гладстон” № 2)
ОУ „Христаки Павлович” – Дупница (ул. „Орлинска” № 13)
 
Работното време на комисиите за приемане на документи е от 7:00 до 19:00 часа - без прекъсване в работни дни.
 
За участие в І-ви, ІІІ-ти и ІV-ти  етап на класиране учениците успешно завършили VII клас подават следните документи:
* заявление за участие в първи, в трети и в четвърти етап на класиране по образец (Приложение № 1 (PDF) / Приложение № 1 (Word) с подредени желания. Заявление за участие в класиране по образец може да изтеглите от сайта на РУО – Кюстендил или да получите в училището-гнездо, където се подават документите;
* копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика - за кандидатстващите за специалности от професии;
* удостоверение за признато основно образование - за учениците от училища на чужди държави, които в годината на кандидатстване успешно са завършили клас, съответстващ на VII клас в България, който е признат при условията и по реда на Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;
* заявление за използване на резултатите от областен и/или национален кръг от олимпиадата от календара на МОН по български език и литература и/или от областен и/или национален кръг от олимпиадата по математика, проведени в годината на кандидатстване, вместо резултатите от националното външно оценяване (Приложение № 1а (PDF) / Приложение № 1а (Word) само в случаите когато здравословното състояние на ученик не му позволява да се яви на изпит от националното външно оценяване, защото е в болничен престой или е под задължителна изолация или задължителна карантина, но в годината на кандидатстване ученикът е участвал на областен и/или национален кръг на олимпиадата от календара на МОН по български език и литература и/или по математика, балът му се формира, като вместо резултата от националното външно оценяване се използва по-високият му резултат по съответния учебен предмет от областния или националния кръг на олимпиада, изразен в точки като процент от максималния брой точки. Заявлението (Приложение № 1а (PDF) / Приложение № 1а (Word) се подава в регионално управление на образованието преди началната дата, определена в графика на дейностите по приемане на учениците за подаване на документи за участие в приема на ученици, с приложени копия на документи от болничното заведение или от регионалната здравна инспекция, доказващи болничния престой или задължителна изолация, съответно карантина, като се представят и оригиналите им за сверяване. Учениците, подали заявление за явяване на допълнително определена дата по съответния изпит от националното външно оценяване нямат право да подават и заявление (Приложение № 1а (PDF) / Приложение № 1а (Word) .
* Учениците, които кандидатстват за профил "Физическо възпитание и спорт", подават в приемащото училище следните документи за участие в приема:
1. Заявление за участие в класиране по образец на училището;
2. Копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика;
3. Копие на документ, издаден от МОН, удостоверяващ, че ученикът е класиран на първо, второ или трето място на националния кръг на олимпиадата по български език и литература в VII клас и/или на олимпиадата по математика в VII клас и съдържащ резултата от съответното състезание, когато кандидатът се ползва от правото си;
4. Служебна бележка, издадена от съответната спортна федерация, която удостоверява, че ученикът е класиран за участие в олимпийски игри или на призово място от световно, европейско, балканско или държавно спортно първенство.
 
При подаване на копията на документите учениците представят оригиналите им за сверяване на място от длъжностните лица.
 
За участие в III-ти и IV-ти етап на класиране учениците подават заявление (Приложение № 1 (PDF) / Приложение 1 (Word)  до началника на РУО, като подреждат желанията си за обявените свободни места. При заявено участие в трети етап на класиране кандидатът не запазва мястото от предишно класиране и мястото се счита за свободно.
 
В III-ти и IV-ти етап на класирането може да участва и ученик, който не е кандидатствал до момента.
 
Класиране:
• Класирането се извършва централизирано от РУО – Кюстендил в четири етапа;
• Класирането се извършва по низходящ ред в зависимост от бала и реда на посочените желания. 
• Всеки ученик се класира само по едно желание за всеки етап на класиране (за едно желание се смята кандидатстването за един профил или за една специалност от професия за всяко заявено училище).
• Класираните ученици след всеки етап на класиране се записват в училището, в което са приети, в определените срокове и места. 
• Ученик, който се е записал и след това е изтеглил документите си, не запазва мястото си.
 
Първият етап на класиране включва следните дейности:
1. Разпределение на учениците по паралелки според бала и желанията им.
2. Обявяване на първия етап на класиране.
3. Записване на приетите ученици или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране по образец (Приложение № 2 (PDF) / Приложение № 2 (Word). В заявлението за участие във втори етап на класиране учениците не променят и не пренареждат желанията си.
 
Във втория етап на класиране участват учениците, които:
1. Не са класирани в нито едно училище в областта.
2. Са класирани по второ или следващо желание, но не са се записали и са подали заявление за участие във втори етап на класиране. Тези ученици се класират на мястото си от първия етап на класиране или на по-предно свое желание. Класираните ученици се записват в училището или губят мястото, на което са класирани.
3. Неприетите ученици не подават заявление за II-ри етап на класиране, те автоматично участват в това класиране.
4. Вторият етап на класиране приключва със записване на приетите ученици и обявяване на свободните места за трето класиране в училищата-гнезда и на сайта на РУО.
 
В третия етап на класиране участват ученици, които:
1. Не са записани в нито едно училище в страната.
2. Не са кандидатствали до момента.
3. За участие в третия етап на класиране учениците подават заявление (Приложение № 1 (PDF) / Приложение № 1 (Word) до началника на регионалното управление на образованието, в което подреждат желанията си за обявените свободни места.
4. Класираните ученици се записват в училището или губят мястото, на което са класирани.
5. Третият етап на класиране приключва с обявяване от началника на регионалното управление на образованието на свободните места за четвърти етап на класиране, в това число и освободените места след първи и/или втори етап на класиране.
 
В четвъртия етап на класиране участват ученици, които:
1. Не са записани в нито едно училище в страната.
2. Не са кандидатствали до момента.
3. За участие в четвъртия етап на класиране учениците подават заявление (Приложение № 1 (PDF) / Приложение № 1 (Word) до началника на регионалното управление на образованието, в което подреждат желанията си за обявените свободни места.
4. Четвъртият етап на класиране приключва със записване на приетите ученици и обявяване на незаетите места в училищата-гнезда, в приемащите училища и на сайта на РУО. 
 
Когато след четвъртия етап на класиране или, ако са подадени заявления за явяване на изпит на допълнително определена дата - след приема на учениците, записаните в някоя паралелка са под норматива за минимален брой ученици, по изключение по решение на началника на регионалното управление на образованието и след анализ на приема държавният прием може да се извършва до 10 септември, ако има ученици, които не са приети.
 
По изключение и след съгласуване с финансиращия орган началникът на регионалното управление на образованието може да не закрива паралелката.
 
Приемането на ученици след четвърти етап на класиране, както и допълване на утвърдените паралелки до максималния брой ученици, се организира от училището, за което директорът създава комисия за класирането им според бала на учениците по низходящ ред.
 
Учениците подават в избраното от тях училище заявление до директора и оригиналите на свидетелство за основно образование или на удостоверението за признато основно образование - за учениците от училища на чужди държави и оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика - за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища.
 
Резултатите от попълването на местата се обявяват в училището и в регионалното управление на образованието до 11 септември 20224 г.
 
Прием на ученици след полагане на изпит от НВО и/или за проверка на способностите на допълнително определена дата:
До три работни дни след датата на обявяване на резултатите от изпитите, учениците подават документи за участие в класирането по електронен път чрез електронна платформа или в Регионално управление на образованието - Кюстендил.
 
За учениците се извършва отделно класиране и се приемат, както следва:
1. На свободните места след четвъртия етап на класиране.
2. На места над утвърдения държавен план-прием, ако условията на физическата среда позволяват това и балът им е по-голям или равен на минималния бал за приемане в съответната паралелка в VIII клас на четвърти етап от класирането.
3. Според бала и поредността на желанията, посочени в заявленията, по низходящ ред (ако физическата среда не позволява учениците да бъдат записани в желаното училище над утвърдения държавен план-прием).
 
За свободни се смятат местата на:
1. Които няма класирани ученици;
2. Класирани, но незаписали се в срок ученици;
3. Записали се и след това изтеглили документите си ученици.
 
Записване на приетите ученици:
Учениците се записват в VIII клас в училището, в което са приети, като подават следните документи:
1. Заявление до директора;
2. Оригинал на свидетелство за основно образование или на удостоверението за признато основно образование - за учениците от училища на чужди държави;
3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика - за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища.
 
Над утвърдения държавен план-прием може да се приемат:
1. Близнаци - в паралелката, в която един от тях е приет по реда и условията за приемане на ученици в VIII клас.
2. Ученик с двама починали родители - при заявено от него желание, ако отговаря на условията по чл. 55 от Наредба №10/ 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
Ученикът се записва с насочване от началника на РУО в съответствие с желанието му. Необходимите документи се подават в срок до 11 септември 2024 г. до началника на РУО:
* Заявление за кандидатстване с посочено желание;
* Документ, удостоверяващ статута на ученика;
* Оригинал на удостоверение за завършен VII клас;
* Копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика - за кандидатстващите за специалности от професии. 
 
За допълнителна информация: 
* Наредба №10/ 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование;
* комисиите в училищата-гнезда;
* училището, в което учениците се обучават в VІІ клас;
* училищата, които приемат ученици в VІIІ клас;
* председателят на областната комисия по приемане на учениците в VIII клас в РУО - Кюстендил – инж. Радина Атанасова, тел. 078988556.
 
ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ! 
 
График на дейностите
 
до 02.07.2024 г. Обявяване на резултатите от НВО по БЕЛ, по математика, по чужд език и от изпитите за проверка на способностите.
04.07.2024 г. (до 17.00 часа) Записване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и учениците, настанени в приемни семейства.
от 08.07.2024 г. до 10.07.2024 г. Подаване на документи за участие в приема на ученици за I-ви етап на класиране.
до 12.07.2024 г. Обявяване на приетите ученици на I-ви етап на класиране.
от 15.07.2024 г. до 17.07.2024 г. Записване на приетите ученици на I-ви етап на класиране в съответното училище или подаване на заявление в училището, в което е класиран ученикът за участие във II-ри етап на класиране (заявление за II-ри етап на класиране могат да подадат само кандидатите класирани по второ или следващо желание).
до 19.07.2024 г. Обявяване на приетите ученици на II-ри етап на класиране.
от 22.07.2024 г. до 24.07.2024 г. Записване на класираните ученици на II-ри етап на класиране в съответното училище.
25.07.2024 г. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след II-ри етап на класиране.
от 26.07.2024 г. до 29.07.2024 г. Подаване на документи за участие в III-ти етап на класиране.
до 30.07.2024 г. Обявяване на приетите ученици на III-ти етап на класиране.
от 31.07.2024 г. до 01.08.2024 г. Записване на класираните ученици на III-ти етап на класиране в съответното училище.
до 02.08.2024 г. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след III-ти етап на класиране.
от 05.08.2024 г. до 06.08.2024 г. Подаване на документи за участие в IV-ти етап на класиране.
до 07.08.2024 г. Обявяване на класираните ученици на IV-ти етап на класиране.
от 08.08.2024 г. до 09.08.2024 г. Записване на класираните ученици на IV-ти етап на класиране в съответното училище.
до 12.08.2024 г. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след IV-ти етап на класиране.
до 11.09.2024 г. Попълване на незаетите места след IV-ти етап на класиране и записване (по график определен от директора на съответното училище с прием след седми клас).
до 14.09.2024 г. Утвърждаване на реализирания държавен план-прием.