Актуално

Информация за приема в VIII клас за учебната 2024/2025 г.

ЗА ВАС, sedmoklasniciСЕДМОКЛАСНИЦИ!
 
„Скъпи седмокласници,
Изправени сте пред нов път, пред важен житейски избор. 
Бъдете мотивирани, бъдете отговорни, бъдете трудолюбиви и упорити!  
Вашето бъдеше е във Вашите ръце!
На добър път!“
М. Стойчева-Николова
Началник на РУО – Кюстендил 
 

Предстоящо

Конкурс за заемане на длъжността "директор" на държавни и общински училища на територията на област Кюстендил

Конкурс за заемане на длъжността „директор” на следните училища на територията на област Кюстендил:

1. Средно училище „Христо Ботев“,гр. Бобов дол
2. Основно училище „Христаки Павлович“, гр. Дупница
3. Начално училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Раждавица
4. Основно училище „Проф. Марин Дринов“, гр. Кюстендил
5. Шесто основно училище „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Кюстендил
6. Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил

Прочети още...

Подкрепяме електронното обучение

Digit Pack baner

 

ЗА ВАС, БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ! 
 
„Скъпи ученици,
Пред Вас се открива нова глава, пълна с интересни предизвикателства и забавни моменти.
Увереността и любопитството ще бъдат Ваши верни спътници по пътя на знанието.
Поздравления за началото на Вашето пътешествие в пети клас.
Вярваме във Вас и знаем, че ще постигнете успехи с усърдие и старание.
М. Стойчева-Николова
Началник на РУО – Кюстендил 
 
 
За определените с държавния план-прием места в V клас могат да кандидатстват ученици: 
* Успешно са завършили началния етап на основно образование; 
* ученици от училища на чужди държави, които в годината на кандидатстване успешно са завършили клас, съответстващ на IV клас в България;
* явили са се на националното външно оценяване в IV клас;
* участвали във включени в календара на МОН олимпиада на областно ниво и поне едно състезание, които са в областта на математиката и/или на природните науки, или поне две състезания в областта на математиката и/или на природните науки 
 
Кандидатстване
 
За участие в класирането в държавния план-прием в V клас учениците подават следните документи:
1. заявление за участие в първи и във втори етап на класиране по образец (приложение № 3 PDF / приложение № 3 Wordс подредени желания;
2. служебна бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците - за учениците от училищата на чужди държави по чл. 73, ал. 2;
3. копия на документите за резултатите от състезанията и/или олимпиадите - само за ученици от друга област.
 
Учениците могат да кандидатстват едновременно в повече от едно училище и една област.
 
Заявлението и документите се подават онлайн на https://infopriem.mon.bg или в ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил. Заявлението се подава еднократно и ако бъде подадено онлайн, не може да се подаде отново. 
 
През електронната система кандидатстването ще става чрез входящ номер и уникален за всеки ученик код за достъп, които са изписани в служебната бележка с резултатите от изпитите.
Ако ученикът желае да кандидатства в няколко области трябва да подаде заявление за всяка област онлайн или в едно от училищата в съответната област, осъществяващи прием в пети клас.
 
Класиране
Класирането се извършва централизирано от РУО – Кюстендил в два етапа по низходящ ред въз основа на:
• резултата от националното външно оценяване по математика;
• средноаритметичната стойност от превърнатите по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците оценки от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебните предмети, изучавани в IV клас, в раздел А от учебния план, а за учениците от училища на чужда държава - оценките от служебната бележка за признаването на завършен IV клас за целите на кандидатстването в V клас на места, определени с държавния план-прием.
• резултатите от най-малко една олимпиада на областно ниво и едно състезание, които са в областта на математиката и/или на природните науки или две състезания в областта на математиката и/или на природните науки.
Всеки ученик се класира само по едно желание за всеки етап на класиране.
Класираните ученици след всеки етап на класиране се записват в училището, в което са приети или подават заявление за участие в следващ етап на класиране, в определените срокове и места. 
Ученик, който се е записал и след това е изтеглил документите си, не запазва мястото си.
 
Първият етап на класиране включва следните дейности:
1. Разпределение на учениците по паралелки според бала и желанията им;
2. Обявяване на резултатите от първия етап на класиране.
3. Записване на класираните ученици в училището, в което са приети или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране по образец (приложение № 3 PDF / приложение № 3 Word).
Първият етап на класиране приключва с обявяване от началника на регионалното управление на образованието на свободните места за втори етап на класиране.
 
Във втори етап на класиране участват учениците, които:
1. не са класирани в нито едно училище в областта; 
2. не са кандидатствали до момента;
2. са класирани по второ или следващо желание, но не са се записали;
За участие във втория етап на класиране учениците подават заявление по образец (приложение № 3 PDF / приложение № 3 Word) до началника на регионалното управление на образованието, в което подреждат желанията си за обявените свободни места.
Вторият етап на класиране приключва с обявяване от началника на регионалното управление на образованието на свободните места.
 
За свободни се смятат местата на:
1. които няма приети ученици;
2. класирани, но незаписали се в срок ученици; 
3. записали се и след това изтеглили документите си ученици.
 
За свободните места след втори етап на класиране може да кандидатстват ученици, отговарящи на изискванията за участие в приема.
 
                                                             Ново!
За учениците, подали заявление за явяване на изпит на допълнително определена дата, се извършва отделно класиране. Те се приемат според бала и поредността на желанията им на свободните места след втория етап на класиране, а когато няма свободни места - на места над утвърдения държавен план-прием, ако условията на физическата среда позволяват това и балът им е по-голям или равен на минималния бал за приемане в съответната паралелка в V клас на втори етап от класирането.
 
Приемането на ученици след втори етап на класиране, за допълване на утвърдените паралелки до максималния брой ученици, се организира от училището до 15 юли.
 
Ако записаните ученици са под норматива за минимален брой, паралелката се закрива от началника на регионалното управление на образованието и учениците продължават образованието си в друго училище.
 
До 30 юли началникът на регионалното управление на образованието утвърждава реализирания държавен прием за V клас в профилираните гимназии с профил "Математически" или "Природни науки".
 
Записване на приетите ученици
 
Учениците се записват в V клас в училището, в което са приети, като подават следните документи:
1. Заявление до директора на училището;
2. Оригинал на удостоверение за завършен начален етап на основно образование за справка.
 
Над утвърдения държавен план-прием се приемат:
1. Близнаци - в паралелката, в която един от тях е приет по реда и условията за приемане на ученици в V клас.
2. Ученик с двама починали родители - при заявено от него желание, ако отговаря на условията по чл. 73 от Наредба №10/ 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
 
За допълнителна информация: 
* Наредба №10/ 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование;
* комисиите в училищата-гнезда;
* училището, в което учениците се обучават в ІV клас;
* училищата, които приемат ученици в V клас;
* председателят на областната комисия по приемане на учениците в V клас в РУО - Кюстендил – инж. Радина Атанасова, тел. 078988556.
 
ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ!
 
График на дейностите по приемането на учениците
 
24 – 25 юни 2024 г. вкл. Подаване на документи за участие в държавния план-прием на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. /първи етап на класиране/
 
до 27 юни 2024 г. вкл. Обявяване на резултатите от първи етап на класиране
 
28 юни – 01 юли 2024 г. вкл. Записване на класираните ученици в училищата
 
до 02 юли 2024 г. вкл. Обявяване на свободните места за втори етап на класиране
 
03 – 04 юли 2024 г. вкл. Подаване на заявление за участие във втори етап на класиране
 
до 05 юли 2024 г. вкл. Обявяване на резултатите от втори етап на класиране
 
08 – 09 юли 2024 г. вкл. Записване на класираните ученици на втори етап на класиране съгласно срок, определен в заповед на министъра на образованието и науката Попълване на свободните места след втори етап на класиране по чл. 94г, ал. 1, т.1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 
 
11 юли 2024 г. Обявяване на свободните места след втори етап на класиране от директора до 15 юли 2024 г. Попълване на свободните места след втори етап на класиране до 30 юли 2024 г. Утвърждаване на реализирания държавен прием. 
 
Заявлението се подава: онлайн на https://infopriem.mon.bg или в ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил, ул. ”Проф. Георги Паспалев” № 11
 
Работното време на комисията за приемане на документи е от 8:00 до 18:00 часа в работни дни /без прекъсване/.