Актуално

Предстоящо

Подкрепяме електронното обучение

Digit Pack baner

 

Конкурси

Обявления за конкурси за експертни длъжности в Националният инспекторат по образованието

Националният инспекторат по образованието обявява конкурс за следните експертни длъжности:

Обявление за длъжността „главен инспектор“ в дирекция „Инспектиране“ – 2 щатни бройки.

Обявление за длъжността „главен инспектор“ в дирекция „Инспектиране“ до 4 г. или до завръщане на титуляря – 2 щатни бройки.

Документите следва да бъдат подадени в 14-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса:
• лично от всеки кандидат или чрез пълномощник на адрес: НИО гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52Б, ет. 7, офис 2, дирекция „Административно осигуряване“ от 9:30 ч. до 17:00 ч.
• по електронен път на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. като в този случай заявлението за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. При подаване на документи по електронен път, заявителят следва да потвърди, че е запознат с уведомление за поверителност публикувано на интернет страницата на НИО.

Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура (чл. 14, ал. 4 от НПКПМДС).

Общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло на адрес: гр. София, бул. „Г. М. Димитров” № 52Б, етаж 7, офис 2, НИО, както и на интернет страницата на НИО: https://nio.government.bg

Допълнителна информация: тел. 02 424 11 84 – дирекция „Административно осигуряване“.

Конкурс за заемане на длъжността "директор" на училища на територията на област Кюстендил

Конкурс за заемане на длъжността „директор” на следните училища на територията на област Кюстендил:

1. Основно училище "Св. Климент Охридски", гр. Дупница
2. Средно езиково училище "Св. Паисий Хилендарски", гр. Дупница
3. Профилирана гимназия "Христо Ботев", гр. Дупница
4. Начално училище "Св. Св. Кирил и Методий", с. Раждавица
5. Езикова гимназия "Д-р Петър Берон", гр. Кюстендил
6. Спортно училище "Васил Левски", гр. Кюстендил
7. Професионална гимназия по селско стопанство "Св. Климент Охридски", гр. Кюстендил

pdf1ОБЯВЛЕНИЕ

Срок за подаване на документите: от 11.01.2024 г. до 17:30 ч. на 12.02.2024 г. 

pdf1СПИСЪК на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на общинските училища следва да познават

doc1ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС: Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1 от Наредба № 16 от 1 юли 2022 г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността "директор" в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование

Списък с допуснатите кандидати до конкурс за длъжността „директор“ на училище, обявен със заповед № РД 06-2/04.01.2024 г. на началника на РУО – Кюстендил 

 ИМЕ НА УЧИЛИЩЕТО

НАСЕЛЕНО МЯСТО

КАНДИДАТИ

1.

Основно училище "Св. Климент Охридски"

гр. Дупница

 Юлиана  Борисова

2.

Средно езиково училище "Св. Паисий Хилендарски"

гр. Дупница

Анелия Йорданова

   Ани      Вакъвчиева

3.

Профилирана гимназия "Христо Ботев"

гр. Дупница

Гергана Миленкова

Любомир Георгиев

4.

Начално училище "Св. Св. Кирил и Методий"

с. Раждавица

Антоанета Веселинова

5.

Езикова гимназия "Д-р Петър Берон"

гр. Кюстендил

Илияна Дебочичка

   Даниела    Вучкова

6.

Спортно училище "Васил Левски"

гр. Кюстендил

Каролина Грозданова

7.

Професионална гимназия по селско стопанство "Св. Климент Охридски"

гр. Кюстендил

Зорница Домозетова

 (публикуван на 16.02.2024 г.)

Писменият изпит - тест ще се проведе на 27.02.2024 г. от 09:30 часа в сградата на ПГИМ „Йордан Захариев“, гр. Кюстендил, ул. „19-ти февруари“, № 28.

Няма недопуснати кандидати.

Нина Стефанова - началник на отдел АПФСИО в РУО – Кюстендил
Председател на комисията по допускане на кандидатите

Конкурс за длъжността „старши експерт по природни науки и екология“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”(ОМДК), Регионално управление на образованието – Кюстендил

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС)

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

Краен срок за подаване на документи, включително и на подадените по електронен път – до 17:30 часа на 27.11.2023 г. (включително).

Документите следва да бъдат представени в 10-дневен срок от публикуване на обявлението на електронен адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. (подписани с електронен подпис от кандидата) или в сградата на Регионално управление на образованието - Кюстендил, ул. "Демокрация" № 55, ет. 6, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа.

Телефони за контакт: 0879992910, 0879992913, 078988555, 078527512.

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „старши експерт по природни науки и екология”, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Кюстендил (публ. 04.12.2023 г.)

Списък за допуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по природни науки и екология”, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Кюстендил

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-3804/21.11.2023 г. на министъра на образованието и науката за провеждане на конкурс за длъжността „старши експерт по природни науки и екология”, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Кюстендил, реши:

Допуска до конкурс кандидатите:
1. Радостина Иванова

Допуснатият кандидат трябва да се яви на тест на 04.01.2024 г. от 10:00 ч. в зала на 7 етаж в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков“ 2А. Интервюто с допуснатите след теста кандидати ще се проведе в същия ден.

Списък на нормативните актове, които кандидатите трябва да познават и използват:

• Закон за държавния служител;
• Закон за администрацията;
• Закон за предучилищното и училищното образование;
• Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието;
• Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план;
• Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда;
• Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка;
• Наредба № 7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка;
• Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование;
• Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование;
• Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование;
• Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала;
• Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;
• Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
• Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование;
• Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация;
• Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование;
• Наредба за приобщаващото образование;
• Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

  Учебни програми.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по природни науки и екология”, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Кюстендил
Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-3804/21.11.2023 г. на министъра на образованието и науката за провеждане на конкурс за длъжността „старши експерт по природни науки и екология”, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Кюстендил, реши:

Не допуска до конкурс кандидата:
Миглена Динова – на основание чл. 20, ал. 2 от НПКПМДС - представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността, а именно минимален професионален опит – 1 година като учител по човекът и природата (в прогимназиален етап), биология/химия/физика или минимален ранг IV младши.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ“ В ОТДЕЛ „ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ И КОНТРОЛ”(ОМДК), РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – КЮСТЕНДИЛ

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС)

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

Краен срок за подаване на документи, включително и на подадените по електронен път – до 17:30 часа на 15.09.2023 г. (включително).

Документите следва да бъдат представени в 10-дневен срок от публикуване на обявлението на електронен адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. (подписани с електронен подпис от кандидата) или в сградата на Регионално управление на образованието - Кюстендил, ул. "Демокрация" № 55, ет. 6, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа. Телефони за контакт: 0879992910, 0879992913, 078988555, 078527512.

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „старши експерт по природни науки и екология”, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Кюстендил (публ. 25.09.2023 г.)

Списък за допуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по природни науки и екология”, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Кюстендил (публ. 25.09.2023 г.)

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-2279/07.09.2023 г. на министъра на образованието и науката за провеждане на конкурс за длъжността „старши експерт по природни науки и екология”, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Кюстендил, реши:

Допуска до конкурс кандидатите:
1. Антоанета Антонова

Допуснатият кандидат трябва да се яви на тест на 17.10.2023 г. от 10:00 ч. в зала на 7 етаж в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков“ 2А. Интервюто с допуснатите след теста кандидати ще се проведе в същия ден.

Списък на нормативните актове, които кандидатите трябва да познават и използват:
• Закон за държавния служител;
• Закон за администрацията;
• Закон за предучилищното и училищното образование;
• Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието;
• Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план;
• Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда;
• Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка;
• Наредба № 7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка;
• Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование;
• Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование;
• Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование;
• Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала;
• Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;
• Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
• Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование;
• Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация;
• Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование;
• Наредба за приобщаващото образование;
• Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.


• Учебни програми.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по природни науки и екология”, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Кюстендил (публ. 25.09.2023 г.)
Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-2279/07.09.2023 г. на министъра на образованието и науката за провеждане на конкурс за длъжността „старши експерт по природни науки и екология”, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Кюстендил, реши:

Не допуска до конкурс кандидата:
Албена Йорданова – на основание чл. 20, ал. 2 от НПКПМДС - представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността, а именно минимален професионален опит – 1 година професионален опит като учител по човекът и природата (в прогимназиален етап), биология/химия/физика или минимален ранг – IV младши.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Обявления за конкурси за експертни длъжности в Националният инспекторат по образованието

Националният инспекторат по образованието обявява конкурс за следните експертни длъжности:

Обявление за длъжността „старши инспектор“ в дирекция „Инспектиране“ – 1 щатна бройка.

Обявление за длъжността „главен инспектор“ в дирекция „Инспектиране“ – 3 щатни бройки.

Обявление за длъжността „държавен инспектор“ в дирекция „Инспектиране“ до 31.05.2027 г., включително или до завръщане на титуляря – 1 щатна бройка.

Документите следва да бъдат подадени в 14-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса:
• лично от всеки кандидат или чрез пълномощник на адрес: НИО гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52Б, ет. 7, офис 2, дирекция „Административно осигуряване“ от 9:30 ч. до 17:00 ч.
• по електронен път на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. като в този случай заявлението за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. При подаване на документи по електронен път, заявителят следва да потвърди, че е запознат с уведомление за поверителност публикувано на интернет страницата на НИО.

Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура (чл. 14, ал. 4 от НПКПМДС).

Общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло на адрес: гр. София, бул. „Г. М. Димитров” № 52Б, етаж 7, офис 2, НИО, както и на интернет страницата на НИО: https://nio.government.bg. Допълнителна информация: тел. 02 424 11 84 – дирекция „Административно осигуряване“.

ЗАПОВЕД № РД06-255/08.08.2023 г., гр. Кюстендил ПРЕКРАТЯВА Конкурсна процедура, обявена със Заповед № РД06-248/07.07.2022 г. за заемане на длъжността „директор” в училища на територията на област Кюстендил

ЗАПОВЕД № РД06-255/08.08.2023 г., гр. Кюстендил

ПРЕКРАТЯВА

Конкурсна процедура, обявена със Заповед № РД06-248/07.07.2022 г. за заемане на длъжността „директор” в училища на територията на област Кюстендил.

На основание чл. 254, ал. 2 от Закон за предучилищното и училищното образование, чл. 3, ал. 3 от Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието във връзка с Решение № 6467 от 15.07.2023 г. (Обн. в ДВ, бр. 67 от 04.08.2023 г.) на Върховния административен съд по административно дело 7094/2022 г. за отмяна на разпоредбата на чл. 19, ал. 1 от Наредба № 16 от 1 юли 2022 г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование (Обн. ДВ, бр. 52 от 05.07.2022 г.). (Публикувано на 08.08.2023 г.)

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА В БСУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ГР. БРАТИСЛАВА, СЛОВАКИЯ. ЗАПОВЕД № РД09-1443/07.07.2023 Г.

Заповед № РД09-1443/07.07.2023 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на свободни работни места в БСУ "Христо Ботев" - гр. Братислава, Словакия за учебната 2023/2024 година за следните длъжности:

1. За длъжността "учител, общообразователен предмет в гимназиален етап (български език и литература) - 1 място.

2. За длъжността "учител, общообразователен предмет в гимназиален етап (история и цивилизации и география и икономика) - 1 място.

Документите се подават в Министерството на образованието и науката, в срок до 19 юли 2023 г. включително на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ (за контакти: тел. 02 92 17 428). (Обявата е публикувана на 07.07.2023 г.)

Националния инспекторат по образованието (НИО) обявява обучение за външни инспектори за целите на инспектирането

Уважаеми кандидати,

Във връзка с чл. 6, ал. 3, т. 11 и чл. 14, т. 3 от Правилника за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието (НИО) директорът на НИО, обявява обучение за външни инспектори за целите на инспектирането.

Заявления за участие в обучението ще се приемат от 3 юли до 1 август 2023 г. в офиса на НИО от 9.30 до 17.00 ч. всеки работен ден на следния адрес: София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52 Б, ет. 7, офис 2 или изпратени по електронна поща на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Необходими документи:

 1. Заявление, съдържащо трите имена на лицето и адрес за кореспонденция, електронен адрес и телефон; линк за изтегляне на бланка.
 2. Копие на диплома за висше образование с присъдена образователно-квалификационна степен „магистър“;
 3. Копия на документи, доказващи професионален опит в област, съответстваща на инспектираната дейност, не по-малко от 5 години;
 4. Документ, удостоверяващ заплатено обучение.
 5. Декларация – линк за изтегляне на бланка.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат, чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно или по електронен път, като се изпрати на посочената електронна поща. При необходимост дипломата за висше образование и документите за професионален опит се представят в оригинал за сверка. Копията на документи следва да бъдат четливи.

При подаване на документи по електронен път, заявителят следва да потвърди, че е запознат с уведомление за поверителност

Не се приема за разглеждане заявление, към което не са приложени всички изискуеми документи.

Стойността на обучението е 530 лева. Всеки кандидат за своя сметка покрива разходите в двете фази на обучението, свързани с транспорт, нощувка и дневни пари.

Сумата се заплаща само по банков път по посочената по-долу сметка:

Национален инспекторат по образованието - гр. София

Първа инвестиционна банка АД

IBAN: BG59FINV91503117164001

BIC КОД: FINVBGSF

Основание за плащане – обучение за външен инспектор.

Обучението в първа фаза ще е присъствено и ще се проведе през м. октомври 2023 г. в гр. София.

Лице за контакт – Вероника Янакиева, главен специалист в дирекция „Административно осигуряване“,  тел. 02 424 11 84.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г. В БСУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - ГР. ПРАГА, ЧЕШКА РЕПУБЛИКА. ЗАПОВЕД № РД09-1260/23.06.2023 Г.

Заповед №РД09-1260/23.06.2023 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на свободни работни места в БСУ "Д-р Петър Берон" - гр. Прага, Чешка република за учебната 2023/2024 година за следните длъжности:

1. За длъжността "учител, начален етап на основното образование" - 1 място.

2. За длъжността "учител, общообразователен предмет в гимназиален етап (английски език) - 1 място.

3. За длъжността "учител, общообразователен предмет в гимназиален етап (история и цивилизации) - 1 място.

Документите се подават в Министерството на образованието и науката, в срок до 19 юли 2023 г. включително на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ (за контакти: тел. 02 92 17 428). (Обявата е публикувана на 23.06.2023 г.)

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА В БСУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ГР. БРАТИСЛАВА, СЛОВАКИЯ. ЗАПОВЕД № РД09-1261/23.06.2023 Г.

Заповед №РД09-1261/23.06.2023 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на свободни работни места в БСУ "Христо Ботев" - гр. Братислава, Словакия за учебната 2023/2024 година за следните длъжности:

1. За длъжността "учител, общообразователен предмет в гимназиален етап (математика с допълване на нормата за задължителна преподавателска работа с часове по информатика и информационни технологии) - 1 място.

2. За длъжността "учител, общообразователен предмет в гимназиален етап (английски език) - 1 място.

3. За длъжността "учител, общообразователен предмет в гимназиален етап (физическо възпитание и спорт) - 1 място.

Документите се подават в Министерството на образованието и науката, в срок до 19 юли 2023 г. включително на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ (за контакти: тел. 02 92 17 428). (Обявата е публикувана на 23.06.2023 г.)

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ“ В ОТДЕЛ „ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ И КОНТРОЛ” (ОМДК), РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – КЮСТЕНДИЛ

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС)

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

Краен срок за подаване на документи, включително и на подадените по електронен път – до 17:30 часа на 03.07.2023 г. (включително).

Документите следва да бъдат представени в 10-дневен срок от публикуване на обявлението на електронен адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. (подписани с електронен подпис от кандидата) или в сградата на Регионално управление на образованието - Кюстендил, ул. "Демокрация" № 55, ет. 6, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа. Телефони за контакт: 0879992910, 0879992913, 078988555, 078527512.

Списък за допуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по природни науки и екология”, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Кюстендил

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-1276/23.06.2023 г. на министъра на образованието и науката за провеждане на конкурс за длъжността „старши експерт по природни науки и екология”, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Кюстендил, реши:
Допуска до конкурс кандидатите:
1. Няма допуснати кандидати

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по природни науки и екология”, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Кюстендил

(публ. 10.07.2023 г.)


Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-1276/23.06.2023 г. на министъра на образованието и науката за провеждане на конкурс за длъжността „старши експерт по природни науки и екология”, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Кюстендил, реши:

Не се допуска до конкурс кандидата:

Антон Йорданов Сотиров

Основание за недопускане: чл. 20, ал. 2, т. 1 от НПКПМДС - представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, които са предвидени за заемането на длъжността, а именно минимален професионален опит - 1 година като учител по учител по човекът и природата (в прогимназиален етап), биология/химия/физика или - минимален ранг – IV младши.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Със заповед № РД09-1507/14.07.2023 г. на министъра на образованието и науката конкурсната процедура за длъжността „старши експерт по природни науки и екология”, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ в Регионално управление на образованието - Кюстендил, обявена със Заповед № РД09-1206/16.06.2023 г. е прекратена, поради недопускане на единствения подал заявление кандидат до участие в конкурса.

 

Конкурс за длъжността „Главен инспектор“ в дирекция „Инспектиране“, Национален инспекторат по образованието (НИО)

ОБЯВЛЕНИЕ

Документите следва да бъдат подадени в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса:
• лично от всеки кандидат или чрез пълномощник на адрес: НИО гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52Б, ет. 7, офис 2, дирекция „Административно осигуряване“ от 9:30 ч. до 17:00 ч.
• по електронен път на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. като в този случай заявлението за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. При подаване на документи по електронен път, заявителят следва да потвърди, че е запознат с уведомлението за поверителност.

Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура (чл. 14, ал. 4 от НПКПМДС).

Общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло на адрес: гр. София, бул. „Г. М. Димитров” № 52Б, етаж 7, офис 2, НИО, както и на интернет страницата на НИО: https://nio.government.bg
Допълнителна информация: тел. 02 424 11 84 – дирекция „Административно осигуряване“.

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ" В БСУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ГР. БРАТИСЛАВА, СЛОВАКИЯ

Заповед №РД09-249/02.02.2023 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на свободно работно място за длъжността "главен счетоводител" в БСУ „Христо Ботев“ в гр. Братислава, Словакия.

Документите се подават в Министерството на образованието и науката, в срок до 07 март 2023 г. включително на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ (за контакти: тел. 02 92 17 428). (Обявата е публикувана на 10.02.2023 г.)

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПО АНАЛИЗ НА ИНФОРМАЦИЯТА“ В ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО, ФИНАНСОВО-СТОПАНСКО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ” (АПФСИО), РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – КЮСТЕНДИЛ

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС)

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

Краен срок за подаване на документи, включително и на подадените по електронен път – до 17:30 часа на 13.02.2023 г. включително

Документите следва да бъдат представени в 10-дневен срок от публикуване на обявлението на електронен адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. (подписани с електронен подпис от кандидата) или в сградата на Регионално управление на образованието - Кюстендил, ул. "Демокрация" № 55, ет. 6, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа. Телефони за контакт: 0879992910, 0879992913.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт по анализ на информацията“ в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” (АПФСИО), Регионално управление на образованието (РУО) – Кюстендил (публикувано на 20.02.2023 г.)

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „старши експерт по анализ на информацията“ в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” (АПФСИО), Регионално управление на образованието (РУО) – Кюстендил (публикувано на 20.02.2023 г.)

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г. В БСУ "ХРИСТО БОТЕВ" - ГР. БРАТИСЛАВА, СЛОВАКИЯ И БСУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - ГР. ПРАГА, ЧЕШКА РЕПУБЛИКА. ЗАПОВЕД № РД09-3772/05.08.2022 Г.

Заповед № РД09-3772/05.08.2022 г. за обявяване на свободно работно място за длъжността „учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (математика с допълване на нормата за задължителна преподавателска работа с часове по информатика и информационни технологии)“ - 1 място, в БСУ "Христо Ботев" - гр. Братислава, Словакия за учебната 2022/2023 година и - 1 място за длъжността „учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (информатика и информационни технологии с допълване на нормата за задължителна преподавателска работа с часове по математика)“ - 1 място, в БСУ "Д-р Петър Берон" - гр. Прага, Чешка република за учебната 2022/2023 година.

Документите се подават в Министерството на образованието и науката, в срок до 07 септември 2022 г. включително, на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ (за контакти: тел. 02 92 17 428). (Обявата е публикувана на 08.08.2022 г.)

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г. ЗА УЧИТЕЛИ В БСУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - ГР. ПРАГА, ЧЕШКА РЕПУБЛИКА. ЗАПОВЕД № РД09-3511/11.07.2022 Г.

Заповед № РД09-3511/11.07.2022 г. за обявяване на свободни работни места за длъжностите „учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (български език и литература)“ - 1 място, „учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (английски език с допълване на нормата за задължителна преподавателска работа с часове по български език и литература)“ - 1 място, „учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (информатика и информационни технологии с допълване на нормата за задължителна преподавателска работа с часове по математика)“ - 1 място, в БСУ "Д-р Петър Берон" - гр. Прага, Чешка република за учебната 2022/2023 година.

Документите се подават в Министерството на образованието и науката, в срок до 22 юли 2022 г. включително, на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ (за контакти: тел. 02 92 17 428). (Обявата е публикувана на 11.07.2022 г.)

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА "ДИРЕКТОР" НА УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА "ДИРЕКТОР" НА УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

За училищата:

 • Основно училище „Св. Климент Охридски“, гр. Дупница
 • Профилирана гимназия „Христо Ботев“, гр. Дупница
 • Средно езиково училище „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Дупница
 • Начално училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Раждавица
 • Езикова гимназия „Д-р Петър Берон“, гр. Кюстендил
 • Професионална техническа гимназия „Джон Атанасов“, гр. Кюстендил
 • Професионална гимназия по селско стопанство „Св. Климент Охридски“, гр. Кюстендил
 • Професионална гимназия по лека промишленост „Владимир Димитров-Майстора“, гр. Кюстендил
 • Професионална гимназия по икономика и мениджмънт „Йордан Захариев“, гр. Кюстендил
 • Спортно училище „Васил Левски“, гр. Кюстендил

pdf1ОБЯВЛЕНИЕ

Срок за подаване на документите: от 08.07.2022 г. до 17:30 часа на 08.08.2022 г. включително.

pdf1СПИСЪК на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на държавните и общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на центровете за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми трябва да познават и прилагат

doc1ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС - Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1 от Наредба № 16 от 1 юли 2022 г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността "директор" в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование

pdf1СПИСЪК с допуснатите кандидати до конкурс за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование, обявен със Заповед № РД06-248/07.07.2022 г. на началника на РУО – Кюстендил (публ. 12.08.2022 г.)

Няма недопуснати кандидати.

 

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ИНСПЕКТОР" В ДИРЕКЦИЯ „ИНСПЕКТИРАНЕ“, НИО (НАЦИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО)

ОБЯВЛЕНИЕ

Документите следва да бъдат подадени в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса:
• лично от всеки кандидат или чрез пълномощник на адрес: НИО гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52Б, ет. 7, офис 2, дирекция „Административно осигуряване“ от 9:30 ч. до 17:00 ч.
• по електронен път на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. като в този случай заявлението за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. При подаване на документи по електронен път, заявителят следва да потвърди, че е запознат с уведомлението за поверителност.

Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура (чл. 14, ал. 4 от от НПКПМДС).

Общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло на адрес: гр. София, бул. „Г. М. Димитров” № 52Б, етаж 7, офис 2, НИО, както и на интернет страницата на НИО: https://nio.government.bg

Допълнителна информация: тел. 02 424 11 84 – дирекция „Административно осигуряване“.

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР" В ДИРЕКЦИЯ „ИНСПЕКТИРАНЕ“, НИО (НАЦИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО)

ОБЯВЛЕНИЕ

Документите следва да бъдат подадени в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса:
• лично от всеки кандидат или чрез пълномощник на адрес: НИО гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52Б, ет. 7, офис 2, дирекция „Административно осигуряване“ от 9:30 ч. до 17:00 ч.
• по електронен път на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. като в този случай заявлението за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. При подаване на документи по електронен път, заявителят следва да потвърди, че е запознат с уведомлението за поверителност.

Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура (чл. 14, ал. 4 от от НПКПМДС).

Общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло на адрес: гр. София, бул. „Г. М. Димитров” № 52Б, етаж 7, офис 2, НИО, както и на интернет страницата на НИО: https://nio.government.bg

Допълнителна информация: тел. 02 424 11 84 – дирекция „Административно осигуряване“.

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР" В ДИРЕКЦИЯ „ИНСПЕКТИРАНЕ“ НАЦИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО

ОБЯВЛЕНИЕ

Документите следва да бъдат подадени в 14-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса:
• лично от всеки кандидат или чрез пълномощник на адрес: НИО гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52Б, ет. 7, офис 2, дирекция „Административно осигуряване“ от 9:30 ч. до 17:00 ч.
• по електронен път на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. като в този случай заявлението за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. При подаване на документи по електронен път, заявителят следва да потвърди, че е запознат с уведомлението за поверителност.

Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура (чл. 14, ал. 4 от НПКПМДС).

Общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло на адрес: гр. София, бул. „Г. М. Димитров” № 52Б, етаж 7, офис 2, НИО, както и на интернет страницата на НИО: https://nio.government.bg

Допълнителна информация: тел. 02 424 11 84 – дирекция „Административно осигуряване“

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ИНСПЕКТОР" В ДИРЕКЦИЯ „ИНСПЕКТИРАНЕ“ НАЦИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО

ОБЯВЛЕНИЕ

Документите следва да бъдат подадени в 14-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса:
• лично от всеки кандидат или чрез пълномощник на адрес: НИО гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52Б, ет. 7, офис 2, дирекция „Административно осигуряване“ от 9:30 ч. до 17:00 ч.
• по електронен път на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. като в този случай заявлението за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. При подаване на документи по електронен път, заявителят следва да потвърди, че е запознат с уведомлението за поверителност.

Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура (чл. 14, ал. 4 от НПКПМДС).

Общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло на адрес: гр. София, бул. „Г. М. Димитров” № 52Б, етаж 7, офис 2, НИО, както и на интернет страницата на НИО: https://nio.government.bg

Допълнителна информация: тел. 02 424 11 84 – дирекция „Административно осигуряване“

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „старши експерт по математика“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – КЮСТЕНДИЛ

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС)

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

Краен срок за подаване на документи, включително и на подадените по електронен път – до 17:30 часа на 26.11.2021 г. включително

Документите следва да бъдат представени в 10-дневен срок от публикуване на обявлението на електронен адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. (подписани с електронен подпис от кандидата) или в сградата на Регионално управление на образованието - Кюстендил, ул. "Демокрация" № 55, ет. 6, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа. Телефон за контакт: 0879992910

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт по математика”, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието – Кюстендил (публикувано на 03.12.2021 г.)

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „старши експерт по математика” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието – Кюстендил (публикувано на 06.12.2021 г.)

Окончателни резултати (публикувани на 17.12.2021 г.)

КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурс за длъжността „старши експерт по математика“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието – Кюстендил.

На основание чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители Министерството на образованието и науката публикува информация за класирането на кандидатите за длъжността „старши експерт по математика“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието – Кюстендил, както следва:

Първо място – Румен Манов.

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ“, ОТДЕЛ „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“ (АПФСИО), РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – КЮСТЕНДИЛ

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС)

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

Краен срок за подаване на документи, включително и на подадените по електронен път – до 17:30 часа на 26.11.2021 г. включително

Документите следва да бъдат представени в 10-дневен срок от публикуване на обявлението на електронен адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. (подписани с електронен подпис от кандидата) или в сградата на Регионално управление на образованието - Кюстендил, ул. "Демокрация" № 55, ет. 6, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа. Телефон за контакт: 0879992910

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „началник на отдел”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“, (АПФСИО), Регионално управление на образованието – Кюстендил (публикувано на 03.12.2021 г.)

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „началник на отдел“, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“, Регионално управление на образованието – Кюстендил (публикувано на 06.12.2021 г.)

Окончателни резултати (публикувани на 17.12.2021 г.)

КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурс за длъжността „началник на отдел“, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“, Регионално управление на образованието – Кюстендил.

На основание чл. 47 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители Министерството на образованието и науката публикува информация за класирането на кандидатите за длъжността „началник на отдел“, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“, Регионално управление на образованието – Кюстендил, приключва без класиране, тъй като явилите се кандидати не се представиха успешно.

НАЦИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО ОБЯВЯВА КОНКУРСИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА - ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ „ИНСПЕКТИРАНЕ“ - 2 ЩАТНИ БРОЙКИ

Обява

Документите следва да бъдат подадени в 14-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса:
• лично от всеки кандидат или чрез пълномощник на адрес: НИО гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52Б, ет. 7, офис 2, дирекция „Административно осигуряване“ от 9:30 ч. до 17:00 ч.
• по електронен път на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. като в този случай заявлението за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
(Обявата е публикувана на 21.10.2021 г.)

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ" В БСУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - ГР. ПРАГА, ЧЕШКА РЕПУБЛИКА. ЗАПОВЕД № РД09-1403/12.07.2021 Г.

Заповед № РД09-1403/12.07.2021 г. за обявяване на свободно работно място за длъжността „ главен счетоводител“, в БСУ "Д-р Петър Берон" - гр. Прага, Чешка република.

Документите се подават в Министерството на образованието и науката, в срок до 23 юли 2021 г. включително, на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ (за контакти: тел. 02 92 17 428). (Обявата е публикувана на 16.07.2021 г.)

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г. ЗА УЧИТЕЛИ В БСУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - ГР. ПРАГА, ЧЕШКА РЕПУБЛИКА. ЗАПОВЕД № РД09-1351/30.06.2021 Г.

Заповед № РД09-1351/30.06.2021 г. за обявяване на свободни работни места за длъжностите „учител, общообразователен учебен предмет (български език и литература)“ - 1 място, "учител, начален етап на основното образование" - 1 място, „учител, общообразователен учебен предмет (английски език)“ - 1 място, „учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (история и цивилизации)“ - 1 място, „учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (география и икономика с допълване на часовете по биология и здравно образование)“ - 1 място, в БСУ "Д-р Петър Берон" - гр. Прага, Чешка република за учебната 2021/2022 година.

Документите се подават в Министерството на образованието и науката, в срок до 15 юли 2021 г. включително, на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ (за контакти: тел. 02 92 17 428). (Обявата е публикувана на 30.06.2021 г.)

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г. ЗА УЧИТЕЛИ В БСУ "ХРИСТО БОТЕВ" - ГР. БРАТИСЛАВА, СЛОВАКИЯ. ЗАПОВЕД № РД09-1352/30.06.2021 Г.

Заповед № РД09-1352/30.06.2021 г. за обявяване на свободни работни места за длъжностите „учител, общообразователен учебен предмет (български език и литература)“ - 1 място, "учител, начален етап на основното образование" - 1 място, „учител, общообразователен учебен предмет (биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда)“ - 1 място, в БСУ "Христо Ботев" - гр. Братислава, Словакия за учебната 2021/2022 година.

Документите се подават в Министерството на образованието и науката, в срок до 15 юли 2021 г. включително, на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ (за контакти: тел. 02 92 17 428). (Обявата е публикувана на 30.06.2021 г.)

Процедура за мобилност за длъжността „старши експерт по анализ на информацията“ в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване ” (АПФСИО), Регионално управление на образованието (РУО) - Кюстендил

Заповед № РД09-1263 от 18.06.2021 г. на министъра на образованието и науката (Обявата е публикувана на 22.06.2021 г.)

Срок за подаване на документи от 22.06.2021 г. до 17:30 ч. на 02.07.2021 г. включително.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати, участвали в подбор при мобилност по чл. 81а от ЗДСл за длъжността „старши експерт по анализ на информацията“ в отдел Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“ (АПФСИО), Регионално управление на образованието (РУО) – Кюстендил (публ. 05.07.2021 г.)

Комисия, назначена със Заповед № РД09-1265/18.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, реши:

I. Допуска до събеседване:

Нина Стефанова

Кандидатът следва да се яви на събеседване на 07.07.2021 г. от 13:00 часа в зала на етаж 7 в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков“ 2А, за което да бъде уведомен по електронната поща.

II. Няма недопуснати кандидати.

При провеждането на събеседването ще бъде създадена организация за спазване на мерките срещу разпространението на COVID-19: осигуряване на дистанция между кандидата и членовете на комисията не по-малко от 2 метра, както и поставяне на лични предпазни средства – защитни маски за лице.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

Процедура за мобилност за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието (РУО) - Кюстендил

pdf1Заповед № РД09-151 от 19.01.2021 г. на министъра на образованието и науката (Обявата е публикувана на 20.01.2021 г.)

Срок за подаване на документи от 20.01.2021 г. до 01.02.2021 г. включително

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати,участвали в подбор при мобилност по чл. 81а от ЗДСл за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) - Кюстендил (публ. 03.02.2021 г.)

Комисия, назначена със Заповед № РД09-235/25.01.2021 г. на министъра на образованието и науката, реши:

I. Допуска до събеседване:

Лалка Илиева

Кандидатът следва да се яви на събеседване на 05.02.2021 г. от 11:00 часа, в зала № 2 на етаж 7 в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков“ 2А, за което да бъде уведомен по електронната поща.

II. Няма недопуснати кандидати.

При провеждането на събеседването ще бъде създадена организация за спазване на мерките срещу разпространението на COVID-19: осигуряване на дистанция между кандидата и членовете на комисията не по-малко от 2 метра, както и поставяне на лични предпазни средства - защитни маски за лице.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

Свободно място за учебната 2020/2021 година за длъжността „учител, общообразователен учебен предмет (български език и литература)“ в БСУ "Христо Ботев" - гр. Братислава, Словакия. Заповед № РД09-2127/28.08.2020 г.

pdf1 Заповед № РД09-2127/28.08.2020 г. за обявяване на свободно място за длъжността „учител, общообразователен учебен предмет (български език и литература)“ в БСУ "Христо Ботев" - гр. Братислава, Словакия за учебната 2020/2021 година

Документите се подават в Министерството на образованието и науката, в срок до 18 септември 2020 г. включително, на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ (за контакти: тел. 02 92 17 428). (Обявата е публикувана на 28.08.2020 г.)

СВОБОДНО МЯСТО ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА ЗА ДЛЪЖНОСТТА "УЧИТЕЛ, ОБЩООБРАЗОВАТЕЛЕН УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ (АНГЛИЙСКИ ЕЗИК). Заповед №РД09-1763/12.08.2020 г.

pdf1 Заповед №РД09-1763/12.08.2020 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на свободно място учителско място в БСУ Д-р Петър Берон - гр. Прага за учебната 2020/2021 година.

Документите се подават в Министерството на образованието и науката, в срок до 10 септември 2020 г. включително, на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ (за контакти: тел. 02 92 17 428). (Обявата е публикувана на 13.08.2020 г.)

СВОБОДНО МЯСТО ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА ЗА ДЛЪЖНОСТТА "УЧИТЕЛ, ОБЩООБРАЗОВАТЕЛЕН УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ (БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА)

pdf1 Заповед № РД09-1493/10.07.2020 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на свободно място за длъжността „учител, общообразователен учебен предмет (български език и литература)“ в БСУ Христо Ботев - гр. Братислава за учебната 2020/2021 година.

Документите се подават в Министерството на образованието и науката, в срок до 24 юли 2020 г. включително, на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ (за контакти: тел. 02 92 17 428). (Обявата е публикувана на 10.07.2020 г.)

Свободно място за учебната 2020/2021 година за длъжността "учител, общообразователен учебен предмет (английски език)

pdf1 Заповед № РД09-1492/ 10.07.2020 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на свободно място учителско място в БСУ Д-р Петър Берон - гр. Прага за учебната 2020/2021 година.

Документите се подават в Министерството на образованието и науката, в срок до 24 юли 2020 г. включително, на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ (за контакти: тел. 02 92 17 428). (Обявата е публикувана на 10.07.2020 г.)

Конкурс за заемане на длъжността „директор“ на Българското средно училище „Христо Ботев“ – Братислава, Словакия

pdf1Обява

doc1Декларация за удостоверяване на обстоятелствата, съгласно обявлението за конкурс

pdf1СПИСЪК на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на държавните и общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на центровете за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми трябва да познават и прилагат

Срок за подаване на документи от 18.06.2020 г. до 20.07.2020 г. включително  (Обявата е публикувана на 18.06.2020 г.)

Конкурс за заемане на длъжността „главен експерт” в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ в Министерство на образованието и науката

Със Заповед №РД09-1319/11.06.2020 г. на министъра на образованието и науката е обявен конкурс за заемане на длъжността „главен експерт” в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ в Министерство на образованието и науката.

Обявлението за конкурса е публикувано на интернет страницата на Министерство на образованието и науката, раздел „Конкурси“, рубрика „Държавни служители, директори на училища и специализирани обслужващи звена“ на посочения линк: https://www.mon.bg/bg/100124 (Обявата е публикувана на 15.06.2020 г.)

Конкурс за заемане на длъжността "директор" на училища на територията на област Кюстендил

За училищата:

 • Основно училище „Евлоги Георгиев“, гр. Дупница
 • Начално училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Раждавица
 • Основно училище „Проф. Марин Дринов“, гр. Кюстендил
 • Природоматематическа гимназия „Проф.Емануил Иванов“, гр. Кюстендил
 • Професионална гимназия по лека промишленост „Владимир Димитров-Майстора“, гр. Кюстендил

ОБЯВЛЕНИЕ

Срок за подаване на документите: от 11.06.2020 г. до 13.07.2020 г. включително

pdf1 СПИСЪК на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на държавните и общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на центровете за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми трябва да познават и прилагат

pdf1 СПИСЪК с недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността „директор“ на общинско училище (публикуван на 14.07.2020 г.)

 pdf1Списък с допуснатите кандидати до конкурс за длъжността „директор" на общински и държавни неспециализирани училища

Конкурс за длъжността „началник на отдел“, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК), Регионално управление на образованието – Кюстендил

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС)

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

Краен срок за подаване на документи: 27.05.2020 г. включително

pdfСПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „началник на отдел” в административно звено - отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието – Кюстендил (публикуван на 03.06.2020 г.)

 

pdfСИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „началник на отдел“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието – Кюстендил (публикувана на 10.06.2020 г.)

Окончателни резултати (публикувани на 15.06.2020 г.)

КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурс за длъжността „началник на отдел“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието – Кюстендил

На основание чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители Министерството на образованието и науката публикува информация за класирането на кандидатите в конкурса за длъжността „началник на отдел“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието – Кюстендил, както следва:

Първо място – Радина Атанасова

 

Конкурс за длъжността „старши експерт по математика“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК), Регионално управление на образованието – Кюстендил

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС)

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

Краен срок за подаване на документи: 27.05.2020 г. включително

Със Заповед № РД 09-1258/01.06.2020 г. конкурсната процедура за длъжността „старши експерт по математика” е прекратена поради липса на постъпили заявления за участие в обявената конкурсна процедура в срока за подаване на документи.

Конкурс за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване“ в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Кюстендил

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС)

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

Краен срок за подаване на документи: 27.05.2020 г. включително

pdfСПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване“ в административно звено – отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“, Регионално управление на образованието – Кюстендил (публикуван на 03.06.2020 г.)

pdfСИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване“ в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“, Регионално управление на образованието – Кюстендил (публикувана на 10.06.2020 г.)

КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурс за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване“ в административно звено – отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“, Регионално управление на образованието – Кюстендил (публикувано на 17.06.2020 г.)

На основание чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители Министерството на образованието и науката публикува информация за класирането на кандидатите в за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване“ в административно звено – отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“, Регионално управление на образованието – Кюстендил, както следва:

Първо място - Радина Атанасова
Второ място - Десислава Василева

Конкурс за длъжността „старши експерт по анализ на информацията” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Кюстендил

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС)

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

Краен срок за подаване на документи: 27.05.2020 г. включително

pdfСПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт по анализ на информацията“ в административно звено – отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“, Регионално управление на образованието – Кюстендил (публикуван на 03.06.2020 г.)

pdfСИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „старши експерт по анализ на информацията“ в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“, Регионално управление на образованието – Кюстендил (публикувана на 10.06.2020 г.)

КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурс за длъжността „старши експерт по анализ на информацията“ в административно звено – отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“, Регионално управление на образованието – Кюстендил (публикувано на 17.06.2020 г.)

На основание чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители Министерството на образованието и науката публикува информация за класирането на кандидатите в за длъжността „старши експерт по анализ на информацията“ в административно звено – отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“, Регионално управление на образованието – Кюстендил, както следва:

Първо място – Ален Асенов
Второ място – Нина Стефанова

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ОБЯВЯВА СВОБОДНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ" В БСУ "ХРИСТО БОТЕВ" - БРАТИСЛАВА

ЗАПОВЕД

Документите се подават в Министерство на образованието и науката, в срок до 12.02.2020 г. на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ (за контакти: тел. 02 92 17 428, 02 02 17 590).

 

Министерство на образованието и науката обявява свободно място за длъжността "главен счетоводител" в БСУ "Христо Ботев" - Братислава

ЗАПОВЕД

Документите се подават в Министерство на образованието и науката, в срок до един месец от публикуването на обявата включително, на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ (за контакти: тел. 02 92 17 428, 02 02 17 590).

Министерство на образованието и науката обявява свободно място за длъжността "главен счетоводител" в БСУ "Христо Ботев" - Братислава

ЗАПОВЕД

Документите се подават в Министерство на образованието и науката, в срок до един месец от публикуването на обявата включително, на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ (за контакти: тел. 02 92 17 428, 02 02 17 590).

 

Заповед

Документите се подават в Министерство на образованието и науката, в срок до 24 октомври 2019 г. включително, на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ (за контакти: тел. 02 92 17 428, 02 02 17 590).

МОН обявява свободно място за учебната 2019/2020 година в Българско средно училище „Христо Ботев“ – гр. Братислава, Словакия

Обява

Документите се подават в Министерството на образованието и науката, в срок до 30 август 2019 г. включително, на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ (за контакти: тел. 02 92 17 428, 02 02 17 590)

МОН обявява свободни места за учебната 2019/2020 година в Българско средно училище „Христо Ботев“ – гр. Братислава, Словакия

Обява

Документите се подават в Министерството на образованието и науката, в срок от 1 до 15 юли 2019 г. включително, на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ (за контакти: тел. 02 92 17 428)

МОН обявява свободни места за учебната 2019/2020 година в Българско средно училище „Д-р Петър Берон“ – гр. Прага, Чешка република

Обява

Документите се подават в Министерството на образованието и науката, в срок от 1 до 15 юли 2019 г. включително, на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ (за контакти: тел. 02 92 17 428)

Подкатегории