Актуално

Информация за приема в V клас за учебната 2024/2025 г.

ЗА ВАС, БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ! 
 
„Скъпи ученици,
Пред Вас се открива нова глава, пълна с интересни предизвикателства и забавни моменти.
Увереността и любопитството ще бъдат Ваши верни спътници по пътя на знанието.
Поздравления за началото на Вашето пътешествие в пети клас.
Вярваме във Вас и знаем, че ще постигнете успехи с усърдие и старание.
М. Стойчева-Николова
Началник на РУО – Кюстендил 
 

Предстоящо

Информация за приема в VIII клас за учебната 2024/2025 г.

ЗА ВАС, sedmoklasniciСЕДМОКЛАСНИЦИ!
 
„Скъпи седмокласници,
Изправени сте пред нов път, пред важен житейски избор. 
Бъдете мотивирани, бъдете отговорни, бъдете трудолюбиви и упорити!  
Вашето бъдеше е във Вашите ръце!
На добър път!“
М. Стойчева-Николова
Началник на РУО – Кюстендил 
 

Подкрепяме електронното обучение

Digit Pack baner

 

ЗАПОВЕД №РД06-123/01.04.2021 г. гр. Кюстендил от Мая Стойчева-Николова - Началник на РУО Кюстендил, на основание чл. 252, ал. 1 и чл. 254, ал. 2 от Закон за предучилищното и училищното образование, чл. 3, ал. 2, т. 1, т. 2, ал. 3 и чл. 8. ал. 2, т. 1 и т. 2 от Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието, определя следните категории ежегодни награди:

1.Ежегодна награда за високи постижения в предучилищното и училищното образование за поощряване на педагогически специалисти в образователните институции на територията на област Кюстендил със следните подкатегории:
1.1.Педагогически специалисти в начален етап
1.2.Педагогически специалисти по общообразователна и профилирана подготовка в прогимназиален и гимназиален етап
1.3.Педагогически специалисти по професионална подготовка
1.4.Педагогически специалисти в предучилищно образование
1.5.Педагогически съветници, ресурсни учители, логопеди и психолози
2.Ежегодна награда на директори на образователните институции на територията на област Кюстендил за образцово изпълнение на задълженията им.

Критерии за номинации:

1.Ежегодна награда за високи постижения в предучилищното и училищното образование за поощряване на педагогически специалисти в образователните институции на територията на област Кюстендил

1.1.Подкатегория „Педагогически специалисти в начален етап“
-Използване на съвременни, интерактивни методи на преподаване и оценяване, прилагане на компетентностния подход и компетентностни модели;
-Повишаване на професионалната квалификация;
-Организиране на извънкласни дейности с ученици;
-Признаване на достиженията на учителя в класната стая и извън нея от трети лица – ученици, колеги, директори на училища, както и членове на по-широката общност, (например: признания в пресата или академични публикации; препоръки от ученици с изключителни постижения, директори и др.; високи постове в различни организации или управителни съвети, които имат образователна насоченост);
-Подобряване достъпа до качествено образование на деца от всякакъв произход;
-Активно участие в осъществяване на обучение от разстояние в условията на извънредна епидемична обстановка в страната, свързана с разпространението на COVlD-19;
-Постигнати високи резултати от ученици на национални и международни конкурси, състезания, олимпиади и др.
-Целенасочена работа за ефективно прилагане на целодневната организация на учебния ден за личностно развитие и за развитие на компетентностите на всеки ученик за успешна личностна реализация;
-Последователна и целенасочена работа по обхвата на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование, включително и в дейностите по изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

1.2.Подкатегория „Педагогически специалисти по общообразователна и профилирана подготовка в прогимназиален и гимназиален етап“
-Използване на съвременни, интерактивни методи на преподаване и оценяване, прилагане на компетентностния подход и компетентностни модели;
-Повишаване на професионалната квалификация;
-Организиране на извънкласни дейности с ученици;
-Признаване на достиженията на учителя в класната стая и извън нея от трети лица – ученици, колеги, директори на училища, както и членове на по-широката общност, (например: признания в пресата или академични публикации; препоръки от ученици с изключителни постижения, директори и др.; високи постове в различни организации или управителни съвети, които имат образователна насоченост);
-Подобряване достъпа до качествено образование на деца от всякакъв произход;
-Активно участие в осъществяване на обучение от разстояние в условията на извънредна епидемична обстановка в страната, свързана с разпространението на COVlD-19;
-Постигнати високи резултати от ученици на национални и международни конкурси, състезания, олимпиади и др.
-За развитие на компетентностите на всеки ученик за успешна личностна реализация;
-Последователна и целенасочена работа по обхвата на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование, включително и в дейностите по изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

1.3.Подкатегория „Педагогически специалисти по професионална подготовка“
-Използване на съвременни, интерактивни методи на преподаване и оценяване, прилагане на компетентностния подход и компетентностни модели;
-Повишаване на професионалната квалификация;
-Организиране на извънкласни дейности с ученици;
-Признаване на достиженията на учителя в класната стая и извън нея от трети лица – ученици, колеги, директори на училища, както и членове на по-широката общност, (например: признания в пресата или академични публикации; препоръки от ученици с изключителни постижения, директори и др.; високи постове в различни организации или управителни съвети, които имат образователна насоченост);
-Подобряване достъпа до качествено образование на деца от всякакъв произход;
-Активно участие в осъществяване на обучение от разстояние в условията на извънредна епидемична обстановка в страната, свързана с разпространението на COVlD-19;
-Постигнати високи резултати от ученици на национални и международни конкурси, състезания, олимпиади и др.;
-За развитие на компетентностите на всеки ученик за успешна личностна реализация;
-Последователна и целенасочена работа по обхвата на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование, включително и в дейностите по изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

1.4.Подкатегория „Педагогически специалисти в предучилищно образование“
-Използване на съвременни, интерактивни методи на преподаване и обучение, както и новаторски дух;
-Повишаване на професионалната квалификация;
-Подобряване достъпа до качествено образование на деца от всякакъв произход;
-Последователна и целенасочена работа по обхвата на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование, включително и в дейностите по изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст;
-Признаване на достиженията на учителя от трети лица – родители, колеги, директори на училища/детски градини, както и членове на по-широката общност, (например: признания в пресата или академични публикации; директори и др.; високи постове в различни организации или управителни съвети, които имат образователна насоченост).

1.5. Подкатегория „Педагогически съветници, ресурсни учители, логопеди и психолози“
-Използване на съвременни методи на работа;
-Повишаване на професионалната квалификация;
-Доказан принос в работата с деца и ученици със СОП, както и дейности за мотивация и преодоляване на проблемно поведение;
-Доказан принос в осъществяването на дейности по обща и/или допълнителна подкрепа за личностно развитие;
-Признаване на достиженията на педагогическия специалист от ученици, колеги, родители, директори на образователни институции и центрове;
-Активно участие в осъществяване на обучение и терапевтични дейности в условията на извънредна епидемична обстановка в страната, свързана с разпространението на COVlD-19;
-Последователна и целенасочена работа по обхвата и задържането на деца и ученици в системата на предучилищното и училищното образование, включително и в дейностите по изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Допълнителни изисквания към номинираните педагогически специалисти:
-Всяка образователна институция предлага една номинация за всяка от подкатегориите за награждаване на педагогически специалист след гласуване с обикновено мнозинство на педагогически съвет, като се мотивира подробно и се съобразява със следните условия (Предложението е писмено, адресирано е до Началника на РУО, съдържа копия на документи, подкрепящи номинацията. Предложението трябва да е мотивирано и да съдържа номер на протокола от решението на педагогическия съвет на съответната образователна институция, професионална биография на номинирания, пълното наименование на институцията, точен адрес и телефон за контакти. Не е необходимо да се прилага CV на кандидата.):
-Номинираният да е назначен на безсрочен трудов договор към датата на номинацията;
-Номинираният да не е наказван дисциплинарно в предходните 3 години;
-Номинираният да представи документи/грамоти/линкове/публикации и/или други доказателства за високи постижения на учениците си от олимпиади, конкурси, състезания и т.н.; документи за лични постижения в съответната професионална област или методика на преподаване; документи за повишаване на квалификацията; за участие, разработване, управление на проекти и резултатите от тях; документи (или линк) за участие в конференции и публикации; други.

2.Ежегодна награда на директори на образователните институции на територията на област Кюстендил за образцово изпълнение на задълженията им.
-През последната учебна година в училището да няма отпаднали ученици;
-Задържане на подлежащите на задължително обучение – процент ученици/деца;
-Привличане на финансови средства – размер, целенасоченост, резултат;
-Професионални постижения на ръководения колектив – участия в конференции, лектории, семинари и др. с доклади, презентации, научни съобщения и др.;
-Успешно организиране на ОРЕС;
-Увеличаване на резултатите от НВО и/или ДЗИ и/или държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация в рамките на 3 години и иновации в образователния процес, водещи към повишаване на тези резултати на ниво училище.

Допълнителни изисквания към номинираните директори:
-Предложение за награждаване на директор може да направи общественият съвет към образователната институция, настоятелството, комисията за образование към общинския съвет, общинска администрация, социални партньори или работодателски организации, които са партньори на институцията по различни проекти или дейности, свързани с образователния процес, както и най-малко 2/3 от педагогическите специалисти в образователната институция, като предложението се мотивира подробно и се съобрази със следните условия (Предложението е писмено, адресирано е до Началника на РУО, съдържа копия на документи, подкрепящи номинацията. Предложението трябва да е мотивирано и да съдържа номер на протокола от решението на педагогическия съвет на съответната институция, професионална биография на номинирания, пълно наименование на образователната институция, точен адрес и телефон за контакти. Не е необходимо да се прилага CV на кандидата.);
-Номинираният да е назначен на безсрочен трудов договор към датата на номинацията;
-Номинираният да не е наказван дисциплинарно в предходните 3 години;
-Номинираният да представи документи/грамоти/линкове/публикации и/или други доказателства за високи постижения на учениците си от олимпиади, конкурси, състезания и т.н.; документи за лични постижения в съответната професионална област или методика на преподаване; документи за повишаване на квалификацията; за участие, разработване, управление на проекти и резултатите от тях; документи (или линк) за участие в конференции и публикации; други.

Предложенията за награди се представят в РУО – Кюстендил ежегодно в срок до 15 септември.