Актуално

Информация за приема в V клас за учебната 2024/2025 г.

ЗА ВАС, БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ! 
 
„Скъпи ученици,
Пред Вас се открива нова глава, пълна с интересни предизвикателства и забавни моменти.
Увереността и любопитството ще бъдат Ваши верни спътници по пътя на знанието.
Поздравления за началото на Вашето пътешествие в пети клас.
Вярваме във Вас и знаем, че ще постигнете успехи с усърдие и старание.
М. Стойчева-Николова
Началник на РУО – Кюстендил 
 

Предстоящо

Информация за приема в VIII клас за учебната 2024/2025 г.

ЗА ВАС, sedmoklasniciСЕДМОКЛАСНИЦИ!
 
„Скъпи седмокласници,
Изправени сте пред нов път, пред важен житейски избор. 
Бъдете мотивирани, бъдете отговорни, бъдете трудолюбиви и упорити!  
Вашето бъдеше е във Вашите ръце!
На добър път!“
М. Стойчева-Николова
Началник на РУО – Кюстендил 
 

Подкрепяме електронното обучение

Digit Pack baner

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС)

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

Краен срок за подаване на документи, включително и на подадените по електронен път – до 17:30 часа на 27.11.2023 г. (включително).

Документите следва да бъдат представени в 10-дневен срок от публикуване на обявлението на електронен адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. (подписани с електронен подпис от кандидата) или в сградата на Регионално управление на образованието - Кюстендил, ул. "Демокрация" № 55, ет. 6, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа.

Телефони за контакт: 0879992910, 0879992913, 078988555, 078527512.

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „старши експерт по природни науки и екология”, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Кюстендил (публ. 04.12.2023 г.)

Списък за допуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по природни науки и екология”, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Кюстендил

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-3804/21.11.2023 г. на министъра на образованието и науката за провеждане на конкурс за длъжността „старши експерт по природни науки и екология”, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Кюстендил, реши:

Допуска до конкурс кандидатите:
1. Радостина Иванова

Допуснатият кандидат трябва да се яви на тест на 04.01.2024 г. от 10:00 ч. в зала на 7 етаж в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков“ 2А. Интервюто с допуснатите след теста кандидати ще се проведе в същия ден.

Списък на нормативните актове, които кандидатите трябва да познават и използват:

• Закон за държавния служител;
• Закон за администрацията;
• Закон за предучилищното и училищното образование;
• Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието;
• Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план;
• Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда;
• Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка;
• Наредба № 7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка;
• Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование;
• Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование;
• Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование;
• Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала;
• Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;
• Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
• Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование;
• Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация;
• Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование;
• Наредба за приобщаващото образование;
• Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

  Учебни програми.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по природни науки и екология”, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Кюстендил
Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-3804/21.11.2023 г. на министъра на образованието и науката за провеждане на конкурс за длъжността „старши експерт по природни науки и екология”, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Кюстендил, реши:

Не допуска до конкурс кандидата:
Миглена Динова – на основание чл. 20, ал. 2 от НПКПМДС - представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността, а именно минимален професионален опит – 1 година като учител по човекът и природата (в прогимназиален етап), биология/химия/физика или минимален ранг IV младши.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ