Актуално

Информация за приема в V клас за учебната 2024/2025 г.

ЗА ВАС, БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ! 
 
„Скъпи ученици,
Пред Вас се открива нова глава, пълна с интересни предизвикателства и забавни моменти.
Увереността и любопитството ще бъдат Ваши верни спътници по пътя на знанието.
Поздравления за началото на Вашето пътешествие в пети клас.
Вярваме във Вас и знаем, че ще постигнете успехи с усърдие и старание.
М. Стойчева-Николова
Началник на РУО – Кюстендил 
 

Предстоящо

Информация за приема в VIII клас за учебната 2024/2025 г.

ЗА ВАС, sedmoklasniciСЕДМОКЛАСНИЦИ!
 
„Скъпи седмокласници,
Изправени сте пред нов път, пред важен житейски избор. 
Бъдете мотивирани, бъдете отговорни, бъдете трудолюбиви и упорити!  
Вашето бъдеше е във Вашите ръце!
На добър път!“
М. Стойчева-Николова
Началник на РУО – Кюстендил 
 

Подкрепяме електронното обучение

Digit Pack baner

 

В периода 25.11.2018 г. – 16.12.2018 г. сa проведeни шест обучения по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Обученията са организирани и проведени в изпълнение на Дейност 1 „Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита съгласно Наредба №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, за периода от 15.11.2018 г. до 17.12.2018 г. по Дейност 1 „Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти“ се включиха в обучения 145 педагогически специалисти от образователните институции в системата на предучилищното и училищното образование в област Кюстендил.

Педагогическите специалисти избраха да се включат по програми от две тематични направления по проекта – иновативни методи в преподаването и позитивна училищна среда.

Обученията сe проведоха в гр. Кюстендил и гр. Дупница, както следва:
- На 25.11.2018 г. в ОУ ,,Иван Вазов“, гр. Кюстендил на тема ,,Облачни технологии – офис 365“. Участваха 25 педагогически специалисти.
- На 25.11.2018 г. в ПГ ,,Акад. С. П. Корольов“, гр. Дупница на тема ,,Играта като интерактивен метод на обучение в образователния процес“. Участваха 25 педагогически специалисти.
- На 01.12.2018 г. в ОУ,,Неофит Рилски“, гр. Дупница на тема ,,Методи и подходи за решаване на конфликти“. Участваха 22 педагогически специалисти.
- На 15.12.2018 г. в СУ ,,Св. Климент Охридски“, гр. Дупница на тема ,,Иновативни форми и методи в процеса на обучението“. Участваха 24 педагогически специалисти.
- На 15.12.2018 г. в СУ ,,Св. Паисий Хилендарски“, гр. Дупница на тема ,,Иновативност и интерактивност. Приложение на интерактивни методи в съвременния образователен процес“. Участваха 24 педагогически специалисти.
- На 16.12.2018 г. в СУ ,,Св. Паисий Хилендарски“, гр. Дупница на тема ,,Иновативни педагогически техники. Провеждане на уроци извън класната стая“. Участваха 25 педагогически специалисти.

На всички успешно преминали обучението лица беше издадено Удостоверение за присъден 1 квалификационен кредит, съгласно Наредба №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.