Актуално

Информация за приема в V клас за учебната 2024/2025 г.

ЗА ВАС, БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ! 
 
„Скъпи ученици,
Пред Вас се открива нова глава, пълна с интересни предизвикателства и забавни моменти.
Увереността и любопитството ще бъдат Ваши верни спътници по пътя на знанието.
Поздравления за началото на Вашето пътешествие в пети клас.
Вярваме във Вас и знаем, че ще постигнете успехи с усърдие и старание.
М. Стойчева-Николова
Началник на РУО – Кюстендил 
 

Предстоящо

Информация за приема в VIII клас за учебната 2024/2025 г.

ЗА ВАС, sedmoklasniciСЕДМОКЛАСНИЦИ!
 
„Скъпи седмокласници,
Изправени сте пред нов път, пред важен житейски избор. 
Бъдете мотивирани, бъдете отговорни, бъдете трудолюбиви и упорити!  
Вашето бъдеше е във Вашите ръце!
На добър път!“
М. Стойчева-Николова
Началник на РУО – Кюстендил 
 

Подкрепяме електронното обучение

Digit Pack baner

 

Държавата дава възможност за получаване на професионална квалификация на базата на наученото по неформален път, най-много училища валидират за електротехници, за газтехници и техници по климатиците.
Над 7500 българи са консултирани от началото на 2014 година за възможностите за признаване на уменията им, придобити по неформален и самостоятелен път.

Министерството на образованието и науката изпълнява проекта „Нова възможност за моето бъдеще“, който има за цел да въведе система за валидирането на знания и умения, придобити в живота, по време на работа или чрез упражняване на хоби, за което хората не притежават документ  за професионална квалификация. Чрез въвеждането на системата за валидиране,  ще се даде възможност на безработни, отпаднали от образователната система или заети, които искат да „легализират“ уменията си в различни области, да получат държавно признати документи за съответната професионална степен.
Над 200 лица са консултирани в област Кюстендил, като от тях 47 % са жени (95 ).
69 на сто от потърсилите информация (141) за валидирането са заети, 23 нямат работа, а 15 са самонаети. От кандидатите за валидиране 7 души са трайно без работа и 17 са от групата на неактивни лица (лишени от свобода). Най-голям интерес към това да получат документ  за уменията си, придобити по неформален път, са хората между 35 и 44 години (61). На второ място са хората между 25 и 34 години (56) и на трето - между 45 и 54 години (50). По-малък е броят на лицата между 18 и 24 години (16) и между 15 и 18 гидшни (1). В предпенсионна и пенсионна възраст, между 55 и 64 години, са  потърсили консултантите по валидиране в областта 19 души. На този етап  пенсионери над 64 години не са се заинтересували от валидирането. Консултирани са 4 роми и 1 лице с увреждания.
51 на сто от кандидатите за валидиране на знания и умения (104) са завършили гимназиално образование, 54 са с висше образование, 25 са със следгимназиално образование и 19 са с начално и основно образование. Има един кандидат с незавършено начално образование.
Консултантите по валидиране в област Кюстендил са насочили кандидатите за валидиране към 10 Професионални гиназии, включени в проекта на МОН: Професионална гимназия по икономика и мениджмънт «Й.Захариев» в гр. Кюстендил (42), Професионална гимназия по туризъм «Н.Й.Вапцаров» в гр. Кюстендил (39), Професионална техническа гимназия „Джон Атанасов“ в гр. Кюстендил (21), Професионална гимназия по лека промишленост „Владимир Димитров-Майстора“ в гр.Кюстендил (14), Професионална гимназия по транспорт в гр. Дупница (10), Професионална гимназия по облекло и стопанско управление в гр.Дупница (9), Професионална гимназия по селско стопанство «Св.Климент Охридски» в гр.Кюстендил (9), Професионална гимназия хранително-вкусови и химични технологии в гр.Дупница (4), Професионална гимназия „Акад.С.П.Корольов“ в гр.Дупница (3), Професионална гимназия по туризъм и администрация «Алеко Константинов» в гр.Сапарева баня (3). Консултантите по валидиране са насочили 49 кандидати към Професионални гимназии в други области, тъй като те са изявили желание да валидират уменията си по професии, които не се изучават в област Кюстендил.
Професионалните гимназии в област Кюстендил предлагат да валидират знания и умения за 27 професии. За улеснение на кандидатите има професии, които са предложени от две гимназии в Кюстендил и в Дупница: Електротехник, Моделиер-технолог на облекло, Готвач,  Финансист, Оперативен счетоводител, Икономист, Данъчен и митнически посредник, Икономист-информатик. Гимназиите в гр.Кюстендил и гр.Сапарева баня валидират знания по професия Сервитьор-барман.   
Професионалните гимназии в Дупница валидират професиите Монтьор на транспортна техника, Лаборант, Сътрудник в малък и среден бизнес.
Професионалната гимназия в Сапарева баня предлага професиите Офис-секретар и Хотелиер.
Професионалните гимназии в Кюстендил валидират знания по професиите Хлебар-сладкар, Ресторантьор, Техник-технолог по качеството на храни и напитки, Офис-мениджър, Техник на компютърни системи, Техник на електронна техника, Техник на селскостопанска техника, Фермер, Работник в растениевъдството, Организатор на туристическа агентска дейност, Работник в заведенията за хранене и развлечения, , Шивач.
За една от най-новите професии, „Организатор на интернет приложения“, знания и умения валидират в Професионална гимназия по икономика и мениджмънт „Й.Захариев“- Кюстендил.
Хората, които нямат документ за упражняваната от тях професия и искат да им се признаят определени знания, умения и компетентности, може да се обърнат към посочените Професионални гимназии в област Кюстендил или към социалните партньори по проекта – работодатели, синдикати и Бюра по труда. След среща с първоначален консултант, кандидатът ще бъде насочен, в зависимост от професията, която е избрал, към професионална гимназия, в която се прилага валидирането. На среща с преподавател от гимназията ще бъде проучено това, което кандидатът знае и може. На следваща среща кандидатът може да донесе макети, които сам е правил, снимки, както и документи, които доказват опита му. Сред документите могат да бъдат атестации от работодателя за изпълнение на определени дейности или длъжностни характеристики, сертификати от преминати обучения, както и сертификати от състезания, награди и др. След  това комисия в училището заседава и прави преценка кои са областите, в които знанията и уменията се признават, както и какво е необходимо да бъде доучено. При успешно преминаване на изпити по теория и практика кандидатът получава документа за компетентностите, които притежава. До края на 2014 година кандидатът има право да се възползва от възможността да получи безплатни консултации от преподаватели в професионалната гимназия за наваксване на пропуснатото. Ако кандидатите не са готови или не успеят да се справят с изпитите им се подготвя план за самоподготовка или допълнително обучение за да усвоят необходимите знания и умения за успешно преминаване на изпитите.
Валидирането на знания, придобити в неформалното учене или по време на упражняването на професия е важен процес, който ще подпомогне преквалификацията на гражданите. Валидирането е подходящо за заети, които искат да повишат квалификацията си, да запазят работните си места или да се реализират в нова сфера. За безработните то е подходящо, за да си намерят работа. В проекта на МОН са включени и лицата, които са включени в процеса на пробация или се намират в местата за лишаване от свобода(затворите), за да може да се насърчи адаптирането им в обществото. За цялата страна вече 576 лица от тази група са пожелали да получат консултация как да валидират уменията си. В резултат от процеса на валидирането кандидатите могат да получат документ за професионална квалификация или документ, който признава част от професия. В единия или в другия случай с тези документи може да се заеме определена длъжност.
Информация за възможностите за получаване на консултация може да се получи на телефон 070013773 на цената на един градски разговор.
Валидирането е полезно на гражданите, защото спестява средства и време. Държавата дава възможност да се валидират знания на базата на натрупан и доказуем опит, като по този начин се спестяват средства за преминаване на задължително професионално обучение. Осигурена е възможност, освен физически лица, и фирми да се възползват от системата за валидиране. Така предприятията могат да насочат свои служители към професионалните гимназии, като част от политиката си за повишаване на квалификацията на кадрите си.