Актуално

Предстоящо

 
 

Организиране и провеждане на обучение на учители по професионална подготовка в област на образование „Техника“ и „Информатика“ от Списъка на професиите на професионално образование и обучение и на учители по учебните предмети информатика и информационни технологии от общообразователната подготовка или в занимания по интереси в ЦПЛР по направление „Техника“ и „Информатика“ по Национална програма „Квалификация на педагогическите специалисти“ 2023 г. в периода 16.09.2023 г. - 24.09.2023 г., ЦЕРН, Швейцария

В изпълнение на Национална програма „Квалификация на педагогическите специалисти“ 2023 г., приета с Решение N: 408/31.05.2023 г. на Министерският съвет, Приложение N: 6 към т. 1, буква "е", Модул е "Международно сътрудничество в областта на квалификацията на педагогическите специалисти - обучения по международни споразумения за обучение на учители", Дейност 3.2 "Учителска програма на Образователния център в ЦЕРН - професионална подготовка в област на образование „Техника“ и „Информатика“ от Списъка на професиите на професионално образование и обучение и на учители по учебните предмети информатика и информационни технологии от общообразователната подготовка или в занимания по интереси в ЦПЛР по направление „Техника“ и „Информатика“ по Национална програма „Квалификация на педагогическите специалисти“ 2023 г. в периода 16.09.2023 г. - 24.09.2023 г. до 30 учители ще участват в обучението в ЦЕРН, Швейцария.

Обучението се организира от Министерството на образованието и науката съвместно с образователния офис в ЦЕРН, БАН и Софийския университет "Св. Климент Охридски" и се финансира чрез НП „Квалификация на педагогическите специалисти“ 2023 г. Работният език е български. Разходите на участниците в програмата са, както следва:
* обучението се поема от образователният офис в ЦЕРН;
* пътните разходи, нощувките и застраховките на участниците са за сметка на НП „Квалификация на педагогическите специалисти“ 2023 г.;
* за храна - от участниците.

Задължително условие е кандидатите да не са участвали в обучение в ЦЕРН, финансирано от Министерството на образованието и науката през предходните години.

Организацията и координацията по подбора на участниците в обученията, както и мониторингът за установяване степента на удовлетвореност на учителите се осъществяват от отдел "Квалификация и кариерно развитие".

Класирането на учителите за включване в обученията ще се осъществи от комисия по критерии за подбор на кандидатите, като заявленията за участие в обученията ще се приемат в деловодството на Министерството на образованието и науката - до 17 август 2023 г. включително.

С оглед на кратките срокове, молим мотивираните учители да подготвят своите документи за кандидатстване, за да се възползват от възможността за повишаване на квалификацията си.

Поканата, заявлението, справката и декларацията са обявени на официалният сайт на МОН в рубриката Национална програма „Квалификация на педагогическите специалисти“ 2023 г. (https://web.mon.bg/bg/101243), откъдето могат да бъдат изтеглени.

Приложения:

ПОКАНА за подбор на учители за участие в обучение, предназначено за учители по професионална подготовка от областите на образование „Техника“ и „Информатика“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, на учители по учебните предмети информатика и информационни технологии от общообразователната подготовка или в занимания по интереси в ЦПЛР по направление „Техника“ и „Информатика“ в ЦЕРИ - Женева в периода 16 септември – 24 септември 2023 г.

СПРАВКА за учители по професионална подготовка в област на образование „Техника“ и „Информа-тика“ от Списъка на професиите на професионално образование и обучение и на учители по учебните предмети информатика и информационни технологии от общообразователната подготовка или в занимания по интереси в ЦПЛР по направление „Техника“ и „Информатика“ в Женева от 16.09.2023 г. до 24.09.2023 г. по Националната програма „Квалификация на педагогическите специалисти“ 2023 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в обучение на учители по професионална подготовка в област на образование „Техника“ и „Информатика“ от Списъка на професиите на професионално образование и обучение и на учители по учебните предмети информатика и информационни технологии от общообразователната подготовка или в занимания по интереси в ЦПЛР по направление „Техника“ и „Информатика“ в ЦЕРН – Женева, Швейцария по Национална програма „Квалификация на педагогическите специалисти“ 2023 г. в периода 16.09.2023 г. - 24.09.2023 г.

Д Е К Л А Р А Ц И Я