МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

OkolnaSreda2k23
                                                           
                                     Световен ден на околната среда – 5 юни
 
Световният ден на околната среда, отбелязван на 5 юни е сред най-значимите международни дни за действия, насочени към опазване на околната среда. Денят на околната среда се координира от Програмата на ООН за околната среда (UNEP) и се провежда ежегодно от 1974 г. насам, като се е превърнал в най-голямата глобална платформа за популяризиране на действия свързани с опазването на околната среда и с милиони хора от цял свят, ангажирани да защитят планетата. 
 
Темата на Световния ден на околната среда тази година ще се съсредоточи върху решенията за замърсяването с пластмаса в рамките на кампанията #BeatPlasticPollution.
 
Световният ден на околната среда е напомняне, че действията на хората по отношение на замърсяването с пластмаса имат значение. Стъпките, които правителствата и бизнеса предприемат за справяне със замърсяването с пластмаса, са следствие от това действие. Време е да ускорим и прехода към кръгова икономика. Време е да победим замърсяването с пластмаса. 
 
Светът е залят от пластмаса. Всяка година се произвеждат повече от 400 милиона тона пластмаса, като половината от тях са проектирани да се използват само веднъж. От тях по-малко от 10 процента се рециклират. Приблизително 19-23 милиона тона от пластмасовите изделия попадат в езера, реки и морета. Днес пластмасата задръства нашите сметища, изтича в океана и се изгаря в токсичен дим, което я прави една от най-сериозните заплахи за планетата.
 
По-малко известно е, че микропластмасата намира своя път в храната, която ядем, във водата, която пием, и дори във въздуха, който дишаме. Много пластмасови продукти съдържат опасни добавки, които могат да представляват заплаха за нашето здраве.
 
Добрата новина е, че имаме наука и решения за справяне с проблема – и много неща вече се случват. Това, което е най-необходимо сега, е  правителствата, компаниите и другите заинтересовани страни да обединят усилия за разрешаване на тази криза. Това подчертава значението на този Световен ден на околната среда, който мобилизира действия от всяко кътче на света.
 
Световният ден на околната среда през 2023 г. ще покаже как страните, бизнеса и хората се учат да използват материала по-устойчиво, предлагайки надежда, че един ден замърсяването с пластмаса ще остане в историята.
 
Държава домакин на Световния ден на околната среда през 2023 г. е Кот д'Ивоар в партньорство с Нидерландия. 
 
Кот д'Ивоар демонстрира лидерство в кампанията срещу пластмасовото замърсяване. От 2014 г. забранява използването на найлонови торбички, подкрепяйки преминаването към опаковки за многократна употреба. Най-големият град в страната, Абиджан, също се превърна в център за стартиращи фирми, ориентирани към околната среда.
 
„Бичът на пластмасовото замърсяване е видима заплаха, която засяга всяка общност“, казва Жан-Люк Аси, министър на околната среда и устойчивото развитие на Кот д’Ивоар. „Горди сме да подкрепяме разнообразни методи за „лечение“ на пластмасовата пандемия.“
 
Тази година Световният ден на околната среда ще бъде подкрепен от правителството на Нидерландия, която е една от страните, предприели амбициозни действия свързани с жизнения цикъл на пластмасата. „Замърсяването с пластмаса и вредното въздействие, което оказва върху здравето, икономиката и околната среда не могат да бъдат пренебрегнати. Необходими са спешни действия. В същото време се нуждаем от истински, ефективни и стабилни решения“, каза Вивиан Хейнен, министър на околната среда на Нидерландия. „Като част от няколко политики, насочени към пластмасите, Нидерландия и европейската общност като цяло са напълно ангажирани да намалят производството и потреблението на пластмаса за еднократна употреба, която може и трябва да бъде заменена с трайни и устойчиви алтернативи.“
 
Кампанията за Световния ден на околната среда за 2023 г. #BeatPlasticPollution призовава за глобални решения за борба със замърсяването с пластмаса.
 
За повече информация може да последвате линка: https://www.worldenvironmentday.global/ 

 

Предстоящо

Прием на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства за учебната 2023/2024 година

I. Изисквания към учениците при кандидатстване:
Учениците трябва да отговарят на условията, определени в чл. 55 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, с изключение на учениците със специални образователни потребности, по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО. /чл. 55 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование гласи: За определените с държавния план-прием места в VІІІ клас могат да кандидатстват ученици, които успешно са завършили основно образование в годината на кандидатстването, както и лица, които не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване/.
II. Необходими документи при кандидатстване:
Учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, учениците със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, учениците от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, учениците от центровете за настаняване от семеен тип и учениците, настанени в приемни семейства, се явяват с документ за самоличност при подаването в РУО – Кюстендил на документите по чл. 96, ал. 2 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
Учениците подават в РУО – Кюстендил от 03 до 21 май 2023 година следните документи:
1. заявление с подредени желания по образец;
2. протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия - за учениците по чл. 95, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование;
3. служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип - за учениците по чл. 95, ал. 2 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование;
4. нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето.
5. медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика, удостоверяващо, че специалностите от професии, за които кандидатства, не са противопоказани на здравословното му състояние – за учениците от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и учениците, настанени в приемни семейства.
III. Срок за приемане на документи:
от 03.05.2023 г. до 21.05.2023 г. включително (без почивни и празнични дни)
IV. Месторабота на комисията за приемане на документи:
Работно време : от 09.00 до 17.30 часа (без почивни и празнични дни)
Месторабота: РУО – Кюстендил, ул. „Демокрация“ № 55, етаж VI, стая № 6
V. Насочване на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания
Комисията насочва учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания по списъци, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани с министъра на образованието и науката, публикувани на електронната страница на Регионално управление на образованието – Кюстендил. /изтегли/

Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и професиите и специалностите за приемане на ученици в VІІІ клас в училищата от област Кюстендил съгласно държавния план-прием за учебната 2023-2024 година за област Кюстендил

Комисията осъществява дейността си в съответствие Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование на МОН.

Телефон за информация: 0879992905

Свободни работни места

Подробна информация може да получите от учебното заведение подало свободното работно място.
Документите за кандидатстване по обявените позиции се подават в самото учебно заведение,
а не в РУО – Кюстендил

Настоящата страница има само информативен характер


                             Свободни работни места

  Длъжност Брой места Член от Кодекса на труда Училище/ детска градина/ обслужващо звено Краен срок
  Учител в начален етап 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Кюстендил 05.06.2023 12:00 ч.
  Учител, детска градина 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ ДГ "Мечта" - Дупница  
  Възпитател общежитие 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ и чл. 70 от КТ ОУ "Св. Кл. Охридски" - Трекляно  
  Учител по физическо възпитание и спорт - прогимназиален етап 1/2 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ ПМГ "Проф. Ем. Иванов" - Кюстендил 31.05.2023 16:00 ч.
  Учител по изобразително изкуство и професионални предмети по професията "Компютърен график" - гимназиален етап 3/4 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ ПМГ "Проф. Ем. Иванов" - Кюстендил 31.05.2023 16:00 ч.
  Учител по информационни технологии, информатика и професионални предмети свързани с компютърните науки - гимназиален етап 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ ПМГ "Проф. Ем. Иванов" - Кюстендил 31.05.2023 16:00 ч.
  Учител по математика и информационни технологии в прогимназиален етап 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ ОУ "Христо Ботев" - Невестино 12.05.2023
  Учител по музика 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ ОУ "Христаки Павлович" - Дупница 10.05.2023
  Учител по математика и информационни технологии 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ и чл. 70, ал. 1 от КТ ЕГ "Д-р Петър Берон" - Кюстендил 10.05.2023
  Учител по български език и литература и английски език 1   ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Яхиново 20.04.2023
  Учител по испански език 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ във връзка с чл. 70 от КТ СЕУ "Св. Паисий Хилендарски" - Кюстендил 21.04.2023
  Учител, общообразователен учебен предмет - гимназиален етап (История и цивилизация) 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ във връзка с чл. 70 от КТ ПГТ "Никола Йонков Вапцаров" - Кюстендил 19.04.2023
  Учител по философия 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ ПГ "Христо Ботев" - Дупница 20.04.2023
  Учител по история и цивилизации, география и икономика и технологии 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ ОУ "Св. Климент Охридски" - Дупница 18.04.2023
  Учител, икономически дисциплини и философия 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ и чл. 70, ал. 1 от КТ СУ "Христо Ботев" - Кочериново 19.04.2023
  Учител по български език и литература 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ и чл. 70 от КТ ОУ "Св. Кл. Охридски" - Трекляно  
  Учител, общообразователен учебен предмет - гимназиален етап (философия - 96 часа и гражданско образование - 48 часа) 1 Чл. 110, Чл. 111, Чл. 114 от КТ ПГТ "Никола Йонков Вапцаров" - Кюстендил 05.04.2023
  Учител по английски език и български език и литература 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ ПГХВХТ - Дупница 05.04.2023
  Чистач 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ ПГ "Хр. Ботев" - Дупница 29.03.2023
  Учител по руски език 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ и чл. 70 от КТ ОУ "Св. Кл. Охридски" - Трекляно 28.03.2023
  Чистач 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ ПГ "Христо Ботев" - Дупница 29.03.2023
  Учител по математика в гимназиален етап 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ ПГИМ "Йордан Захариев" - Кюстендил 28.03.2023 12:00 ч.
  Учител по английски език и руски език 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ СУ "Христо Ботев" - Бобов дол 24.03.2023
  Чистач 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ ПГИМ "Йордан Захариев" - Кюстендил 22.03.2023 12:00 ч.
  Чистач 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Кюстендил 10.03.2023 17:00 ч.
  Специалист, компютърни мрежи и системи 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ във връзка с чл. 70 от КТ Шесто ОУ "Св. П. Хилендарски" - Кюстендил 06.03.2023
  Организатор обучение 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Кюстендил 01.03.2023
  Учител в ЦОУД - прогимназиален етап 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Бобошево 27.02.2023
  Учител по испански език 2 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ във връзка с чл. 70 от КТ СЕУ "Св. Паисий Хилендарски" - Кюстендил 24.02.2023
  Завеждащ административна служба и касиер 1   ОУ "Проф. Марин Дринов" - Кюстендил 23.02.2023
  Учител в детска група 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ (по заместване на отсъстващ учител до завръщане на титуляра) ДГ "Д-р Тодора Миладинова" - Рила 31.01.2023
  Учител по математика и информационни технологии в прогимназиален етап 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ (по заместване на отсъстващ учител до 15.02.2023 г.) ОУ "Христо Ботев" - Невестино 10.02.2023 17:00 ч.
  Експерт - програми и проекти 1   ПМГ "Проф. Ем. Иванов" - Кюстендил 09.02.2023 12:30 ч.
  Учител по български език и литература 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ и чл. 70 от КТ ОУ "Св. Кл. Охридски" - Трекляно 17.02.2023
  Работник поддръжка 1 Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ ОУ „Проф. Марин Дринов" - Кюстендил 30.01.2023
  Учител по испански език - гимназиален етап 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ ПМГ "Проф. Ем. Иванов" - Кюстендил 10.02.2023 16:30 ч.
  Учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап (ЦДО) 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ във връзка с чл. 70 от КТ СЕУ "Св. Паисий Хилендарски" - Дупница 23.01.2023
  Учител в начален етап на основното образование (I-IV клас) 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ /считано от 17.01.2023/ ОУ "Христо Ботев" - Невестино 19.01.2023
  Учител по български език и литература 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ ПГ "Хр. Ботев" - Дупница 16.01.2023
  Учител по български език и литература 1 чл. 114 от КТ /считано от 06.02.2023/ ПГЛП "Владимир Димитров-Майстора" - Кюстендил 17.01.2023
  Учител в ЦОУД, V-VII клас 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ ОУ "Христо Ботев" - Невестино 12.01.2023
  Учител по философия 1 чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ /считано от 06.02.2023/ ПГ "Христо Ботев" - Дупница  20.01.2023
  Домакин 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Кюстендил 11.01.2023 17:00 ч.
  Хигиенист 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ ОУ "Никола Вапцаров" - Бобов дол 13.01.2023 12:00 ч.
  Учител по музика 1/2 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ ОУ "Христо Ботев" - Невестино 06.01.2023
  Образователен медиатор 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Кюстендил 05.01.2023
  Учител по английски език и руски език 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ СУ "Христо Ботев" - Бобов дол 06.01.2023

Работни места 2022

Работни места 2021

Работни места 2020

Работни места 2019

Работни места 2018

Работни места 2017

Работни места 2016

Работни места 2015

Работни места 2014